O zo vriendelijke theologen leiden de kerk weg van de waarheid

Titel: Raphael, School of Athens; van: Frans Vandewalle.

Kort geleden hoorde ik hoe een behoudend theoloog (een Bijbels creationist) bedrukt zijn ervaringen deelde over enkele andere theologen die op het pad van compromissen terecht waren gekomen. Deze theologen leiden de slag die gevoerd wordt om kerkleiders ertoe over te halen Genesis als niet-historisch te aanvaarden, een uitleg die niet langer strijdig is met evolutie en een zeer hoge ouderdom.

De man zei in ons gesprek herhaaldelijk hoe vriendelijk en voorkomend zijn collega-theologen zijn als mens, terwijl hij tegelijkertijd de anti-Bijbelse inslag van hun leringen blootlegde (bijvoorbeeld: Genesis is in hun ogen een ?ander literatuurgenre? dat naar eigen believen kan worden uitgelegd – wat er meestal op neerkomt dat er wordt toegegeven aan seculiere evolutionaire uitgangspunten en zeer hoge ouderdom).

Dat doet me direct denken aan de woorden van de apostel Paulus, over de engelen van het licht die foute leringen in de kerk van Korinthe brachten. Deze mannen deden zich voor als?mannen zoals de apostel Paulus en?Petrus, die w?l dienaren van het evangelie waren.

En geen wonder, want de satan zelf doet zich voor als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als ook zijn dienaars zich voordoen als dienaars van gerechtigheid. Hun einde zal zijn overeenkomstig hun werken (2 Kor. 11:14-15).

Dit laat zien dat mensen die oprechte werkers lijken te zijn in de christelijke gemeenschap, in werkelijkheid door de satan misleid kunnen zijn (hoewel ze zich daar naar alle waarschijnlijkheid niet bewust van zijn). Het is duidelijk dat diegenen bezig zijn met zaken die in het algemeen positief en nuttig overkomen op mensen, anders zouden ze er niet in slagen om mensen van het juiste pad af te brengen. Maar bij misleiding gaat het vaak op die manier. Het lijkt aan de buitenkant zo redelijk en goed, anders zou het niet zo overtuigend zijn (vraag dat maar aan Adam en Eva).

Hoe kunnen we de oprechte dienaren onderscheiden van de vertegenwoordigers van satan? Het is duidelijk dat vriendelijkheid niet van belang is, laat staan dat de goede werken die ze verrichten bepalend zouden zijn. Engelen van het licht zijn van nature prachtige wezens (ze worden immers geen ?engelen van de duisternis? genoemd). Lucifer betekent letterlijk ?lichtdrager? en de Schrift zegt dat hij zich vermomt als een engel van het licht en dat zijn dienaren zich vermommen als dienaren van gerechtigheid (2 Kor 11:14?15). Daarom zien zij eruit als trouwe medewerkers in de kerk.

Omdat de engelen satans wensen uitvoeren, hoeven we alleen maar te kijken naar de activiteiten van satan om te zien waar zijn onbewuste medewerkers mee voor de dag komen. Enkele hoofdaspecten daarvan zijn:

1) Als ?vader van de leugen? (Joh 8:44) haat satan de waarheid en daarom gaat hij in tegen Gods Woord en moedigt hij mensen aan om te twijfelen aan de Bijbel. Let erop dat bij de eerste verschijning van de satan in de Bijbel hij Gods Woord betwijfelt en tegen Eva zegt: ?Heeft God echt gezegd (?)? (Gen 3). Hij gebruikt misleiding om het geloof van Gods volk te ondermijnen.

2) Hij trekt de goedheid van God in twijfel. Toen satan Eva verleidde in de Hof van Eden (Gen 3:1-5), trok hij niet alleen de eerlijkheid van God in twijfel, maar ook Zijn goedertierenheid tegenover Adam en Eva. De slogan van hedendaagse ongelovigen is: ?Hoe kan je in een liefhebbende God geloven, als er zoveel lijden is in de wereld?? De theologen die ervoor pleiten om de Bijbel te combineren met wereldlijke hoge ouderdommen, moeten dan ook zeggen dat God de wereld vanaf het begin vol dood en verderf heeft gemaakt. Dat is wat we kunnen afleiden van alle gevonden fossielen als die honderden miljoenen jaren geleden zouden zijn gevormd. Toen waren er namelijk nog geen mensen, maar waren er al wel dieren die stierven en dat brengt ‘dood’ v??r de zonde van Adam, dus dan was de Schepping niet ?zeer goed? en God daardoor ook niet. Op deze manier wordt God van zijn goedheid berooft.

3) Hij berooft Christus van de aanbidding die voor Hem bedoeld is omdat Hij verantwoordelijk is voor de creatie van de wereld (Romeinen 1). Dit doet satan door mensen van de evolutietheorie te overtuigen, waardoor zij de gehele wonderlijke creatie aan de Natuur (hoofdletter N) toeschrijven. Kosmische evolutie houdt in dat niks explodeerde en alles werd, zonder enige reden! Veel evolutionisten spreken over ongelooflijk ?ontwerp? in het leven, maar geven God niet de eer die Hem toekomt als Ontwerper.

Door Jezus zijn alle dingen gemaakt, maar als de creatie puur aan natuurlijke processen wordt toegeschreven, wordt Jezus van de aanbidding die Hem toekomt beroofd. Ooit ging de wetenschap om het ?onthullen van de gedachten van God? en Hem daarom te prijzen. Tegenwoordig gaat het om ?het ontkennen van elke gedachte aan God?, wat het bewijs ook mag zijn. Zoals hoogleraar Richard Lewontin (State University of New York) al zei: ze ?mogen geen goddelijke voet tussen de deur toelaten?.

4) Satan verhindert de effectieve prediking van het Evangelie (Handelingen 13:8-9). Als mensen het geloof in een ?tastbare? Schepper opgeven, dan is er niemand die de leiding heeft. Dan kunnen ze doen wat ze willen zonder dat er eeuwige consequenties aan vast zitten. Er is geen morele wet om te breken, geen Rechter, geen laatste oordeel, en er is dan ook geen Redder nodig.

Daarnaast ondermijnt het evolutionaire dogma de Bijbelse geschiedenis volledig en daarmee ook diens hele boodschap. Zoals Jezus al tegen Nicodemus zei: als mensen de aardse dingen niet willen geloven, hoe kunnen ze dan de hemelse (theologische) dingen geloven (Johannes 3:12)? Als de Bijbel niet wordt geloofd over dingen die getest kunnen worden, wordt het nog moeilijker geloofd als het om dingen gaat die niet kunnen worden getest.

Een ander aspect dat voortkomt uit de aanname dat evolutie waar is, is dat Adam geen echt persoon was. Ook was hij dan niet de eerste mens die tegen zijn Schepper rebelleerde en door zijn zonde dood in de wereld bracht. Waarom zou Jezus, die de ?Laatste Adam? wordt genoemd in het Nieuwe Testament, dan moeten lijden en sterven? En hoe zouden de daden van ?de zoon van Adam? (Lukas 3), Jezus, effectief kunnen zijn voor ons, de rebellerende en verloren zonen en dochters van Adam?

5) Deze schijnbare ?dienaren van gerechtigheid? lijken zelfs trouw het evangelie te prediken, maar door de basis van het evangelie dat we vinden in Genesis weg te nemen, maken ze hun prediking voor het grootste deel ondoeltreffend. Ga maar na: waarom zou iemand zich bekeren tot Christus door te geloven dat Gods methode van creatie evolutie zou zijn? Het is alsof je zegt: ?Je bedoelt dat ik niet hoef te geloven wat er duidelijk in de Bijbel staat? Prima, dan word ik wel een christen.?

Hij verblindt de geest van ongelovigen (2 Kor. 4:4). Er is geen twijfel over mogelijk dat evolutie een leugen is die velen heeft doen denken dat men zonder problemen uitspraken van christenen kan negeren. Zoals de athe?stische hoogleraar in de biologie?William Provine zei: ?Evolutie is de beste athe?smemotor die ooit bedacht is.? Evangelist Mark Cahill vertelt dat evolutie de meest gehoorde ?intellectuele? reden is voor het niet geloven in God.1 Dus als kerkleiders zeggen dat evolutie OK is, versterkt dit slechts het ongeloof van de ongelovige.

6) Hij is trots (1 Tim. 3:6). Waar toegeven aan een evolutionaire mentaliteit (seculiere academische wereld) de trots van de mensheid aanspreekt, brengt het zich onderwerpen aan het Woord van God nederigheid met zich mee. Universiteiten zijn doordrenkt van elitisme en academische trots. Deel uitmaken van dit trotse systeem geeft toegang tot grote beloningen, en niet schikken naar dit beeld wordt zeer ontmoedigd.

Ongelukkigerwijs zwichten veel christenen daarom voor de verleidingen en vermengen ze zich met hun omgeving, zonder ook maar iets tegen de goddeloze indoctrinatie te ondernemen. Ze vinden manieren om hun ?geloof? te combineren met de gangbare, wereldse manier van denken. Ooit zat ik in dezelfde situatie; gelukkig werd ik geconfronteerd met mijn ongeloof en bekeerde ik me ervan (ook al was dit een proces dat tijd nodig had).

7) Hij brengt verdeeldheid in de kerk (Romeinen 16:17-20). De enige basis voor eenheid in de kerk komt voort uit de Bijbel. Al het andere is een recept voor onderlinge verdeeldheid. De Bijbel koppelt het niet geloven in Genesis 1??9 met disharmonie in de kerk.2 De meeste grotere kerken hebben wel enkele leden die bij de bovengenoemde academische set horen. Juist vanwege hun academische titels worden zij vaak gerespecteerd en wordt er tegen hen opgekeken als leiders in de kerk.

Diezelfde mensen zullen een voorganger snel laten weten als hij buiten de lijntjes treedt. Bijvoorbeeld wanneer de voorganger mensen aanmoedigt om nederig te accepteren wat de Bijbel leert over de echte geschiedenis van de wereld, die in Genesis begint. De academicus zal aangeven dat ?dergelijke lering verdeeldheid brengt?. Maar zulke lering brengt eer aan Gods Woord en het brengt alleen verdeeldheid omdat de academicus beledigd is, want het gaat tegen zijn/haar trotse ongeloof in.

Helaas zijn er ook voorgangers die zelf nooit het Woord van God volledig hebben geaccepteerd en zich onderwerpen aan de autoriteit van de Bijbel. Ze zwaaien liever met hun elitaire training in theologie behaald bij een academisch theologische faculteit/universiteit/seminarie zodat ze de Bijbel kunnen laten zeggen wat ze willen.

Kerkleiders die het Woord van God naar hun eigen beeld schikken kunnen veel effectiever zijn in het verwoesten van geloofsovertuigingen dan een athe?stische professor die loopt te schelden tegen God. Dat komt omdat men de listen van de vijand veel makkelijker kan herkennen als het van de naar eigen zeggen oppositie komt. Het is niet zo voor de hand liggend als de misleiding van binnenuit komt. Dierenarts dr. Jean Lightner gaf een getuigenis over hoe destructief dit voor haar was3:

?Toen ik twijfels had, was een van de meest schadelijke dingen voor mijn geloof iets dat ik las van een gerespecteerde christelijke leraar die in feite zei dat de Bijbel niet echt bedoelde wat er letterlijk stond, en dan vooral met betrekking tot het scheppingsverhaal. Dat was waarschijnlijk nog schadelijker dan de evolutionaire docenten die erop stonden dat ze gelijk hadden. Het was vreselijk voor mij om een christelijk leider eigenlijk te horen zeggen: ?God bedoelt dat niet; je hoeft dat niet te geloven.??

We moeten ervoor oppassen dat we ons niet laten be?nvloeden door ?aardige? mensen om Gods Woord niet te geloven. Een ieder die dat probeert, is bezig met satans werk, hoe aardig ze ook lijken.

1 Petrus 5:8 waarschuwt: ?Wees nuchter en waakzaam; want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden.? Ja, satan kan zijn als een briesende leeuw, maar ook als een subtiele slang met zijn ?engelen van het licht?. Ooit zal satan niet langer de macht meer hebben om te verwoesten, maar voor nu moeten we alert zijn op de subtiele manieren waarmee hij het evangelie probeert te ondermijnen.

Referenties en voetnoten

  1. creation.com/cahill
  2. creation.com/but-its-divisive
  3. creation.com/creationist-veterinarian