Waar zijn al die mensen?

Waar zijn al die mensen?
Dr. Don Batten in Creation 23 (4), 52-55, 2001.
vertaling FZ, Werkgroep In Genesis

Vandaag de dag leven er zo’n zes miljard mensen op de aarde.
Dat lijkt heel veel en natuurlijk kunnen we ze niet allemaal herbergen in onze achtertuin voor een barbecue. Toch zouden we allemaal een plek kunnen hebben op een landoppervlak zo groot als Engeland, met meer dan 20 vierkante meter voor iedere persoon.

Veel van ons leven in drukke steden waardoor we de indruk hebben dat de wereld uit z’n voegen barst van de mensen. Echter, grote delen van de wereld zijn maar dun bevolkt. Toch vragen velen zich af hoe Noach en zijn familie, die 4500 jaar geleden als enigen de vloed overleefden, konden uitgroeien tot een bevolking van zes miljard.

Wanneer we berekeningen uitvoeren dan wordt inderdaad de bijbelse waarheid bevestigd dat iedereen op aarde vandaag de dag een afstammeling is van Noach’s zonen en schoondochters.
En niet alleen dat. Wanneer er veel langer mensen geweest zouden zijn, en geen wereldwijde vloed in de dagen van Noach, dan zouden er veel meer mensen moeten zijn, of op z’n minst veel meer menselijke overblijfselen.

Bevolkingsgroeiratio

Veel mensen hebben moeite met het begrip bevolkingsgroeiratio.
Wanneer de bevolking verdubbelt van 16 naar 32, dan lijkt het niet veel, maar wanneer het verdubbelt van 3 miljoen naar 6 miljoen dan lijkt het opeens veel meer. Toch is de groeiratio exact gelijk. Als er maar genoeg generaties zijn dan is het aantal mensen dat zich optelt met iedere generatie astronomisch groot. Het is net als met rente op rente bij een investering, uiteindelijk zal de opeengestapelde hoeveelheid zeer groot zijn.

Om dit te illustreren, kunnen we denken aan de uitvinder van het schaakspel. Zijn koning bood hem een beloning aan, maar in plaats van zijn goud vroeg hij – één korrel rijst met telkens een verdubbeling voor ieder vakje op het schaakbord.
De hoeveelheid rijstkorrels bereken je dan als volgt:
1, 2, 4, 8, 16, 32, …etc.
Het 10de vakje komt overeen met 512.
Het 20ste vakje met 524 duizend.
Het 30ste vakje met 537miljoen.
De hoeveelheid rijst van het laatste vakje [1] komt overeen met een astronomisch getal. Een hoeveelheid rijst die de huidige wereldoogst ver overstijgt!
Daarmee zou deze beloning van groter rijkdom zijn dan de rijkdom van de koning.

Dit is slechts een voorbeeld van de kracht van de zogenaamde samengestelde groei.
En bevolkingsgroei is samengestelde groei en daarom komen er elk jaar zoveel mensen bij. Het is niet noodzakelijk dat er nu meer kinderen worden geboren dan vroeger, of dat er nu minder mensen sterven.

Wat veroorzaakt bevolkingsgroei?

We spreken van bevolkingsgroei wanneer er méér mensen geboren worden dan dat er sterven.
De huidige groeiratio van de wereldbevolking is ongeveer 1,7% per jaar. [2]
Met andere woorden: op iedere 100 miljoen mensen, komen er netto jaarlijks 1,7 miljoen mensen bij (inclusief de balans van geboorten / overlijden).

Veel mensen veronderstellen dat de moderne geneeskunde verantwoordelijk is voor de wereldbevolkingsgroei. Het zijn echter de derde wereldlanden die het meest bijdragen aan de bevolkingsgroei, wat suggereert dat moderne geneeskunde minder belangrijk is dan men zou denken. In een aantal zuid Amerikaanse en Afrikaanse landen is de bevolkingsgroei meer dan 3% per jaar.

In veel van de westerse geïndustrialiseerde landen is de bevolkingsgroei minder dan 0,5%. Een aantal relatief rijke landen laten zelfs een negatieve bevolkingsgroei zien. Een belangrijke factor in de afname van bevolkingsgroei in de geïndustrialiseerde landen was de verschuiving van landbouw naar productie en technologie. De boeren hadden zonen nodig om te helpen met de werkzaamheden op de boerderijen. Dit was vooral noodzakelijk vóór de mechanisatie.

Uit historische gegevens van mijn eigen familie in Australië blijkt, dat in de periode 1800-1850, de gezinnen gewoonlijk 8 tot 10 overlevende kinderen hadden. Eén gezin had zelfs 16 kinderen, en dit was vóór de ontdekking van ziektekiemen, [3] het belang van steriel werken bij operaties, [3] vaccinaties en antibiotica. [4] De uitbreidingsmogelijkheden en de biologische ontwikkelingen resulteerden in een bevolkingsgroei van 4% of meer en nog eens extra groei door immigratie. Tussen 1760 en 1790, volgend op de Britse verovering van Canada in 1959, zagen we ook dergelijke hoge bevolkingsgroei cijfers in Quebec, Canada.[5] Ook deze vond duidelijk plaats voordat moderne medische kennis zijn intrede deed.

De komst van sociale pensioenfondsen en pensioensregelingen heeft in de geïndustrialiseerde landen wellicht ook in belangrijke mate bijgedragen aan een stagnatie van de bevolkingsgroei. Dankzij deze regelingen zijn kinderen niet langer een noodzaak voor de oude dag voorziening. Daarnaast kunnen mensen nu makkelijk kiezen hoeveel kinderen ze willen dankzij moderne middelen voor geboortebeperking zoals de anticonceptiepil.

Welke groeiratio is nodig om op 6 miljard mensen te komen sinds de zondvloed?

Het is relatief eenvoudig om de groeiratio te berekenen die nodig was om na de zondvloed, van Noach met zijn drie zonen en hun vrouwen te komen tot de huidige bevolking. Met een zondvloed die zo’n 4500 jaar geleden plaatsvond, was de benodigde bevolkingsgroei minder dan 0,5% per jaar. [6] Dat is niet zo veel.
Natuurlijk is de bevolkingsgroei niet altijd constant geweest. Zo weten we tamelijk zeker dat de bevolkingsgroei laag was tijdens de middeleeuwen in Europa. Echter de informatie van de Bijbel (Gen.10,11) laat zien dat meteen na de zondvloed, de bevolking behoorlijk snel groeide:

Sem had vijf zonen, Cham had er vier en Jafeth zeven. Stel dat ze hetzelfde aantal dochters hadden, dan waren er gemiddeld 10,7 kinderen per stel. In de volgende generatie had Sem 14 kleinzonen, Cham, 28 en Jafeth, 23 oftewel 10 kinderen in totaal. Dit is een gemiddelde van 8,1 per stel. Deze cijfers komen overeen met Gods opdracht: wordt vruchtbaar, talrijk en vul de aarde.(Gen.9:1.)

Laten we het gemiddelde van de eerste twee generaties na de vloed stellen op 8,53 kinderen per stel. De gemiddelde leeftijd waarbij de eerste zoon werd geboren gedurende de eerste generaties in de lijn van Sem varieert van 29 tot 35 jaar (Gen.11:10-24), met een gemiddelde van 31 jaar. [7]
Een generatie periode van 40 jaar is dus aannemelijk. Dit betekent dat in de 4de generatie na de vloed de bevolking al groter was dan 3 duizend mensen. (Bedenk daarbij ook, dat mensen veel ouder werden zodat Noach, Sem, Cham en Jafeth nog steeds leefden op dat moment. [8] Dit komt overeen met een bevolkingsgroeiratio van 3,7% per jaar, ofwel een verdubbelingtijd van ongeveer 19 jaar.[9]

Als er wereldwijd 300 miljoen mensen waren ten tijde van de opstanding van Christus [5], dan vereist dit slechts een bevolkingsgroeiratio van 0,75% sinds de vloed. Dit betekent een verdubbelingtijd van 92 jaar, veel minder dan de gedocumenteerde bevolkingsgroei zoals in de jaren direct na de vloed.

Een opmerkelijke toevalligheid?

De Joden zijn afstammelingen van Jacob.(ook wel Israël genoemd.) Het aantal Joden wereldwijd in 1930 (voor de Nazi Holocaust) was geschat op 18 miljoen. Dit komt overeen met een bevolkingsverdubbeling van gemiddeld 156 jaar, of 0,44% groei per jaar sinds Jacob.

Na de vloed is de wereldbevolking gemiddeld iedere 155 jaar verdubbeld, of gegroeid met een gemiddelde groei van 0,45% per jaar. Er is dus een perfecte overeenkomst tussen de groeiratio van de twee bevolkingsgroepen. Is dit slechts een toevalligheid? Bepaald niet. De cijfers komen overeen om dat de wereldgeschiedenis staat opgetekend in de Bijbel.

Wat als mensen hier al een miljoen jaar rondlopen?

Evolutionisten beweren dat de mens zo’n miljoen jaar geleden is ontstaan uit een aapachtige. Wanneer de bevolkinggroei slechts 0,01% per jaar geweest zou zijn (een verdubbeling per 7000 jaar), dan konden er vandaag zo’n 1043 mensen zijn. Dat is een getal met 43 nullen achter de 1, zelfs Texanen hebben hier geen woord voor…

Laten we eens proberen dit aantal in de context te plaatsen: stel dat ieder persoon slechts een staanplaats (of een leefruimte) nodig heeft van 1 vierkante meter. Het landoppervlakte van de hele aarde bedraagt zo’n 1,5×1014 vierkante meter. Als iedere vierkante meter zodanig benut zou zijn als in onze huidige wereld, (flats etc) dan zouden we niet meer dan 1028 mensen kunnen herbergen. Dit is slechts een fractie van 1043.
(1029 is 10x zo veel als 1028, 1030 is 100x zoveel enz….)

Zij die vasthouden aan een evolutionistisch scenario geven aan dat vanwege ziektes, hongersnood en oorlog, het bevolkingsaantal nagenoeg constant bleef gedurende de meeste tijd. Dit betekent dat de mensheid gedurende het grootste gedeelte van zijn veronderstelde geschiedenis heeft geleefd op het randje van uitsterven. [10] Hoe aannemelijk is dit?

Waar zijn alle lichamen?

Evolutionisten beweren ook dat er zo’n 100 duizend jaar geleden [11] een stenen tijdperk was met een bevolkingaantal ergens tussen de 1 en 10 miljoen. De fossiele resten laten zien dat mensen hun doden begroeven, samen met allerlei voorwerpen (artefact’s). Cremeren van doden is een vrij recente praktijk. (evolutionistisch gezien.)

Als er slechts één miljoen mensen leefden gedurende die tijd met een gemiddelde generatie periode van 25 jaar, dan zouden ze 4 miljard lichamen moeten hebben begraven samen met ook veel artefact’s. Als er 10 miljoen mensen waren, dan zouden ze 40 miljard mensen moeten hebben begraven in de aarde.

Als de evolutionistische tijdschaal correct zou zijn dan zouden we kunnen verwachten dat er zeer veel skeletten (grotendeels intact) te vinden moeten zijn na die 100 duizend jaar. Immers van veel beenderen die gevonden worden, wordt beweerd dat ze veel ouder zijn. [12]

Maar zelfs als de lichamen geheel vergaan zouden zijn, dan zouden er alsnog heel veel artefact’s gevonden moeten worden. Welnu, de luttele hoeveelheid menselijke fossielen die gevonden wordt, staat in schril contrast met hetgeen wat te verwachtten valt wanneer dit stenen tijdperk scenario correct geweest zou zijn.

Bijbelse verklaring

De skeletaantallen die gevonden worden, stemmen meer overeen met een stenen tijdperk van een paar honderd jaar die dan plaatsgevonden zou hebben na de verstrooiing van Babel. [13]
Veel groepen mensen zouden stenen voorwerpen gebruikt kunnen hebben na het verlaten van Babel. (Gen.11.) Vanwege de vloed en de spraakverwarring in Babel waren zij de technologieën zoals het winnen en smelten van metaal (Gen.5) kwijtgeraakt.

Immigranten, zouden bij hun vestiging in een nieuw gebied tijdelijk hun toevlucht tot grotten hebben genomen of snel eenvoudige woningen hebben vervaardigd. Ook zou men dan gebruik maken van stenen voorwerpen om zo opnieuw de landbouwtechnieken op te zetten, aangepast aan de plaatselijke bodemstructuur en het klimaat. Deze stenen voorwerpen kunnen ook dienst doen bij het verzamelen van ertsen om vervolgens te herontdekken hoe metalen voorwerpen vervaardigd moeten worden etc.

Groepen die vervielen in animisme, zouden mogelijk niet meer uit hun stenen tijdperk geraken vanwege de verstikkende effecten van taboes en angsten voor boze geesten etc.
Een stam in de Filippijnen bijvoorbeeld, had een taboe voor water, waardoor er algemeen heersende ziektes waren vanwege het gebrek aan hygiëne, totdat het Evangelie van Jezus Christus hen redde van dit bijgeloof.

Hoe lang bevinden de Aboriginals zich al in Australië?

Toen de Europeanen zich in 1788 in Australië begonnen te vestigen, werd het aantal aboriginals geschat op 300.000. [14] Vandaag de dag wordt ons verteld dat die bevolkingsgroep er al 60.000 jaar of meer verblijft. Het is echter ondenkbaar dat die 300.000 mensen de mogelijkheden van het grote land volledig hadden uitgeput, om daarmee zo’n lage groeiratio te verklaren.

Als we veronderstellen dat 1/3de van het land woestijn is, dan was er alsnog 18 vierkante kilometer bewoonbaar land voor ieder individu beschikbaar. Wanneer er enige tijd na de zondvloed, stel 3500 jaar geleden zo’n 20 mensen zich zouden vestigen in Australië, dan is er een bevolkingsgroei van 0,28% nodig per jaar om te komen tot 300.000 mensen. Zo’n minimale groeiratio zou over 60.000 jaar meer mensen kunnen produceren dan er atomen zijn in ons melkwegstelsel!

Conclusie

De echte wereldgeschiedenis staat opgetekend in de Bijbel, het woord van God de Schepper die er was vanaf het begin. De Bijbel laat zien dat de toenmalige wereld was vernietigd door de zondvloed zodat alle mensen die vandaag leven, afstammen van hen, die het overleefden aan boord van de ark van Noach. Overduidelijk ondersteunen de bevolkingsgroeicijfers de geschiedenis zoals die beschreven is in de Bijbel.Referenties en aantekeningen

[1] Berekening van het aantal rijstkorrels: =2 n-1 = 263 voor het laatste vakje, ongeveer 1019 korrels (dat is 10x een miljard maal een miljard).
[2] Encyclopaedia Britannica CD2000, trends in world population.
[3] Bewezen/ontwikkeld door de creationistisch wetenschapper Louis Pasteur (zie Lamont, A., 21 Great Scientists Who Believed the Bible, Answers in Genesis, Brisbane, 1995).
[4] Pionierswerk door een andere grote creationistisch wetenschapper, Joseph Lister (zie Lamont’s boek).
[5] Armstrong, H.L., Meer over bevolkingsgroei, Creation Research Society Quarterly 22(1):47, 1985, Citaat Lower, A.R.M., Canadians in the Making, Longmans, Green and Co., Toronto, p. 113, 1958. Er was weinig immigratie in deze periode.
[6] Als r = % groeiratio per jaar, en het aantal jaren groei =n, dan zal na n-jaren de bevolking geproduceerd door de 8 overlevenden van de vloed zijn: 8x(1+r/100)n. Voor een meer uitgebreide formule die ook rekening houd met de hoge leeftijden, het aantal kinderen en de generatie periode, zie Morris, H.M., World population and Bible chronology, Creation Research Society Quarterly 3(3):7–10, 1966.
[7] Het is mogelijk dat de beschreven geboortes niet de eerstgeborene betreffen; Het zouden alleen de zonen kunnen zijn die leiden naar Abraham. Dit zou de generatieperiode verkorten en de bevolkingsgroei nog groter maken.
[8] Dit beantwoordt het gebruikelijke bezwaar welke sceptici maken over de bevolkingsomvang ten tijde van Babel, zo’n 100 jaar na de vloed. Deze datering verondersteld dat Peleg was vernoemd naar aanleiding van deze gebeurtenis (Gen.10:25). Zijn naam zou echter ook profetisch kunnen zijn, zoals Methusalem die stierf in het jaar van de vloed en waarvan de naam betekend: Wanneer hij sterft, komt….Als dit het geval is, dan zou de spraakverwarring in Babel ook enige tijd na zijn geboorte plaatsgevonden kunnen hebben maar wel tijdens zijn leven.
[9] De ‘regel van 72’ stelt dat 72 gedeeld door de jaarlijkse groei (in %) het aantal jaren geeft voor een bevolkingsverdubbeling. Dit is slechts een benadering, een vuistregel die de berekening makkelijk maakt. Het getal 69.3 geeft een nauwkeuriger resultaat (100 x ln2 = 69.3).
[10] Zelfs al was er een bevolking van 1 miljoen, dan zou de lage reproductiegraad niet in staat zijn geweest om schadelijke mutaties te elimineren. De mutatiebelasting alleen al, zou zeker voor uitsterving gezorgd hebben. Voor details, zie ReMine, W., The Biotic Message, St Paul Science, St Paul, Minnesota, 1993.
[11] Sommigen rekken het ‘Stenen tijdperk’ uit tot miljoenen jaren of meer.
[12] Bijvoorbeeld dinosauriërsbeenderen in Montana waarvan wordt beweerd dat ze 65 miljoen jaar oud zijn, maar in zo’n verse conditie blijken, dat bloedcellen en hemoglobine nog steeds aantoonbaar aanwezig zijn. Zie Wieland, C., Sensational dinosaur blood report! Creation 19(4):42–3, 1997.
[13] Osgood, A.J.M., A better model of the Stone Age, CEN Tech. J. 2:88–102, 1986 en deel 2, CEN Tech. J. 3:73–95, 1988.
[14] The Australian Encyclopædia, 5th Edition, 1988, The Australian Geographic Society, Sydney, 1:230, 1988. Er was een tendens om deze schatting verder op te voeren, vermoedelijk probeerde men het aantal (300.000), wat zo duidelijk in tegenspraak was met het geloof in de oudheid van de aboriginals meer in overeenstemming te brengen.
[15] How long have Aborigines been in Australia? Creation 15(3):48–50, 1993.

Australische Aboriginals

Culturele tradities wijzen op de verbondenheid met Noach.

Naast de bevolkingscijfers zijn er ook andere argumenten in te brengen tegen de veronderstelde lange bewoning van Aboriginals in Australië. Bijvoorbeeld de zichtbaar snelle veroudering van zeer oud veronderstelde schilderkunstwerken. [15] Daarnaast hebben veel Aboriginalstammen verhalen over een wereldwijde vloed die dateren uit een tijd, lang voordat er contact was met Christelijke zendelingen. Deze verhalen vertonen soms opmerkelijke overeenkomsten met de bijbelse beschrijving van de vloed maar tevens voldoende verschillen om aan te tonen dat ze niet recentelijk zijn ‘binnengeslopen’ in hun folklore als gevolg van contact met zendelingen. [15] Het is niet erg geloofwaardig te veronderstellen dat deze verhalen van vader op zoon zijn doorverteld gedurende 40 tot 60 duizend jaar, en zo stand konden houden. Daarnaast is het ook niet logisch dat de verhalen verzonnen zijn en door toeval zulke duidelijke overeenkomsten vertonen met de bijbelse beschrijving. De Aboriginalbevolking en hun verhalen passen veel meer bij een volk dat een nomaden bestaan heeft gekend en op die manier nog maar relatief kort geleden in Australië is beland. In ieder geval na de Bijbelse vloed.

Originele Engelse tekst op: www.answersingenesis.org/creation/v23/i3/people.asp