Waar zijn al die mensen?

Vandaag de dag [2001] leven er zo?n zes miljard mensen op de aarde. Dat klinkt als een hele hoop. Ik zou ze ook niet allemaal uitnodigen voor een barbecue bij mij thuis! Toch zouden ze allemaal passen op een landoppervlak zo groot als Engeland, met meer dan twintig vierkante meter voor iedere persoon.

Veel van ons leven in drukke steden, waardoor we de indruk krijgen dat de wereld uit z?n voegen barst van de mensen. Maar grote delen van de wereld zijn maar dun bevolkt. Toch vragen velen zich af hoe Noach en zijn familie, die 4500 jaar geleden als enigen de vloed overleefden, konden uitgroeien tot een bevolking van zes miljard.

Wanneer we berekeningen uitvoeren wordt de bijbelse waarheid bevestigd dat iedereen op aarde vandaag de dag een afstammeling is van Noach?s zonen en schoondochters. En dat niet alleen: wanneer er veel langer mensen geweest zouden zijn, en geen wereldwijde vloed in de dagen van Noach, dan zouden er veel meer mensen moeten zijn, of op z?n minst veel meer menselijke overblijfselen.

Bevolkingsgroeiratio

Veel mensen hebben moeite met het begrip bevolkingsgroeiratio. Wanneer de bevolking verdubbelt van 16 naar 32, dan lijkt het niet veel, maar wanneer het verdubbelt van 3 miljoen naar 6 miljoen dan lijkt het opeens veel meer. Toch is de groeiratio exact hetzelfde. Als er maar genoeg generaties zijn dan is het aantal mensen dat zich optelt met iedere generatie astronomisch groot. Het is net als met rente op rente bij een investering?uiteindelijk zal de opeengestapelde hoeveelheid zeer groot zijn.

Om dit te illustreren kunnen we denken aan de uitvinder van het schaakspel. Zijn koning bood hem een beloning aan, maar in plaats van zijn goud vroeg hij om ??n korrel rijst met telkens een verdubbeling voor ieder vakje op het schaakbord.
De hoeveelheid rijstkorrels bereken je dan als volgt:

1, 2, 4, 8, 16, 32, ? etc.
Het 10de vakje komt overeen met 512.
Het 20ste vakje met 524 duizend.
Het 30ste vakje met 537 miljoen.

De hoeveelheid rijst van het laatste vakje1 komt overeen met een astronomisch getal. Een hoeveelheid rijst die de huidige wereldoogst ver overstijgt! Daarmee zou deze beloning van groter rijkdom zijn dan de rijkdom van de koning.

Dat is de kracht van ‘samenstellen’. En bevolkingsgroei is samengestelde groei?daarom komen er elk jaar zoveel mensen bij. Het is niet vanwege dat er nu meer kinderen geboren zouden worden dan vroeger, of dat er nu minder mensen zouden sterven.

Wat veroorzaakt bevolkingsgroei?

We spreken van bevolkingsgroei wanneer er meer mensen geboren worden dan dat er sterven. De huidige groeiratio van de wereldbevolking is ongeveer 1,7% per jaar.2 Met andere woorden: op iedere 100 miljoen mensen, komen er netto jaarlijks 1,7 miljoen mensen bij, dus netto geboorten ten opzichte van sterfgevallen.

Veel mensen veronderstellen dat de moderne geneeskunde verantwoordelijk is voor de wereldbevolkingsgroei. Het zijn echter de ‘derde wereldlanden’ die het meest bijdragen aan de bevolkingsgroei, wat suggereert dat moderne geneeskunde minder belangrijk is dan men denkt.

In een aantal Zuid-Amerikaanse en Afrikaanse landen is de bevolkingsgroei meer dan 3% per jaar. In veel van de ge?ndustrialiseerde landen waar zich moderne medische faciliteiten bevinden is de bevolkingsgroei minder dan 0,5%. Een aantal relatief rijke landen laten zelfs een daling zien in de bevolkingsgroei.

Een belangrijke factor in de afname van bevolkingsgroei in de ge?ndustrialiseerde landen was de verschuiving van landbouw naar productie en technologie. De boeren hadden zonen nodig om te helpen met de werkzaamheden op de boerderijen. Dit was vooral noodzakelijk v??r de mechanisatie.

Uit historische gegevens van mijn eigen familie in Australi? blijkt, dat in de periode 1800-1850, de gezinnen gewoonlijk 8 tot 10 overlevende kinderen hadden. Een gezin had er zelfs 16! En dit was v??r de ontdekking van ziektekiemen als basis voor ziektes,3 het belang van steriel werken bij operaties,4 vaccinaties3 en antibiotica.

De uitbreidingsmogelijkheden, gecombineerd met biologie, resulteerden in een bevolkingsgroei van 4% of meer en nog eens extra groei door immigratie. Tussen 1760 en 1790, volgend op de Britse verovering van Canada in 1959, zagen we ook dergelijke hoge bevolkingsgroei cijfers in Quebec, Canada.5 Ook dit vond plaats ruim voor moderne medische kennis zijn intrede deed.

De komst van sociale pensioenfondsen en pensioensregelingen heeft in de ge?ndustrialiseerde landen wellicht ook in belangrijke mate bijgedragen aan een afname van de bevolkingsgroei. Dankzij deze regelingen zijn kinderen niet langer een noodzaak om op de oude dag te voorzien. Daarnaast kunnen mensen nu makkelijk kiezen hoeveel kinderen ze willen dankzij moderne middelen voor geboortebeperking zoals de anticonceptiepil.

Welke groeiratio is nodig om op 6 miljard mensen te komen vanaf de zondvloed?

Het is relatief eenvoudig om de groeiratio te berekenen die nodig was om tot de huidige bevolking te komen uitgaande van Noach met zijn drie zonen en hun vrouwen na de zondvloed. Met een zondvloed die zo?n 4500 jaar geleden plaatsvond, was de benodigde bevolkingsgroei minder dan 0,5% per jaar.6?Dat is niet zo veel.

Natuurlijk is de bevolkingsgroei niet altijd constant geweest. Zo is er redelijk goed bewijs dat de bevolkingsgroei laag was tijdens bijvoorbeeld de middeleeuwen in Europa. Maar de informatie uit de Bijbel (Genesis 10,11) laat zien dat meteen na de zondvloed de bevolking behoorlijk snel groeide.

Zo had Sem vijf zonen, Cham had er vier en Jafeth zeven. Als we veronderstellen dat ze evenveel dochters als zonen hadden, dan waren er gemiddeld 10,7 kinderen per stel. In de volgende generatie had Sem 14 kleinzonen, Cham 28 en Jafeth 23 oftewel 130 kinderen in totaal [bij hetzelfde aantal jongens als meisjes]. Dit is een gemiddelde van 8,1 per stel. Deze cijfers zijn consistent met Gods opdracht: wees vruchtbaar, wordt talrijk en vervul de aarde! (Gen 9:1)

Laten we het gemiddelde van de eerste twee generaties na de vloed stellen op 8,53 kinderen per stel. De gemiddelde leeftijd waarbij de eerste zoon werd geboren gedurende de eerste generaties in de lijn van Sem varieert van 29 tot 35 jaar (Gen.11:10-24), met een gemiddelde van 31 jaar.7 Een generatielengte van 40 jaar is dus aannemelijk.

Dit betekent dat in de vierde generatie na de vloed de bevolking al groter was dan 3000 mensen (bedenk daarbij ook, dat mensen veel ouder werden zodat Noach, Sem, Cham en Jafeth nog steeds leefden op dat moment).8 Dit komt overeen met een bevolkingsgroeiratio van 3,7% per jaar, ofwel een verdubbelingstijd van ongeveer 19 jaar.9

Als er wereldwijd 300 miljoen mensen waren ten tijde van de opstanding van Christus [5], dan vereist dit slechts een bevolkingsgroeiratio van 0,75% sinds de vloed. Dit betekent een verdubbelingstijd van 92 jaar, veel minder dan de gedocumenteerde bevolkingsgroei zoals in de jaren direct na de vloed.

Opmerkelijk toeval?

De Joden zijn afstammelingen van Jacob (ook wel Isra?l genoemd). Het aantal Joden wereldwijd in 1930, voor de Nazi holocaust, werd geschat op 18 miljoen. Dit komt overeen met een bevolkingsverdubbeling van gemiddeld 156 jaar, of 0,44% groei per jaar sinds Jacob.

Na de vloed is de wereldbevolking gemiddeld iedere 155 jaar verdubbeld, ofwel gegroeid met een gemiddelde groei van 0,45% per jaar. Er is dus een perfecte overeenkomst tussen de groeiratio van de twee bevolkingsgroepen. Is dit slechts een toevalligheid? Bepaald niet. De cijfers komen overeen omdat de wereldgeschiedenis in de Bijbel geschreven staat.

Wat als mensen hier al een miljoen jaar zouden rondlopen?

Evolutionisten beweren dat de mens zo?n miljoen jaar geleden is ontstaan uit apen. Wanneer de bevolkingsgroei sindsdien slechts 0,01% per jaar geweest zou zijn (een verdubbelingstijd van 7000 jaar), dan konden er vandaag zo?n 1043 mensen zijn. Dat is een getal met 43 nullen achter de 1. Dat is zo’n groot getal dat zelfs Texanen hier geen woord voor hebben!

Laten we eens proberen dit aantal een context te geven: stel dat ieder persoon een staanplaats krijgt van ongeveer 1 vierkante meter. Het landoppervlakte van de hele aarde bedraagt echter ‘maar’ 1,5 x 1014 vierkante meter. Als elk van die vierkante meters een complete aarde zou zijn, dan zouden al die aardes nog steeds ‘maar’ een oppervlakte hebben waarop 1028 mensen kunnen herbergen. Dit is slechts een klein deel van 1043?(1029 is 10 keer zo veel als 1028, 1030 is 100 keer zoveel enzovoort).

Zij die vasthouden aan een evolutionistisch scenario stellen dat ziektes, hongersnood en oorlog het bevolkingsaantal nagenoeg constant hielden gedurende de meeste tijd. Dit betekent dat de mensheid gedurende het grootste gedeelte van zijn veronderstelde geschiedenis op het randje van uitsterven heeft geleefd.10 Dit strekt geloofwaardigheid tot het uiterste.

Waar zijn alle lichamen?

Evolutionisten beweren ook dat er zo?n honderdduizend jaar geleden een ‘Stenen Tijdperk’ was11 met een bevolkingsaantal ergens tussen de 1 en 10 miljoen. De fossiele resten laten zien dat mensen hun doden begroeven, samen met allerlei voorwerpen (artefacten)?men deed nog niet aan crematie tot relatief kort geleden (evolutionistisch gezien).

Als er slechts ??n miljoen mensen leefden gedurende die tijd met een gemiddelde generatielengte van 25 jaar, dan zouden ze vier miljard lichamen moeten hebben begraven samen met veel artefacten. Waren het er tien miljoen, dan zouden ze veertig miljard mensen moeten hebben begraven in de aarde.

Als de evolutionistische tijdschaal correct zou zijn dan zouden we kunnen verwachten dat er zeer veel skeletten (grotendeels intact) te vinden moeten zijn na die honderdduizend jaar. Immers, er zijn een hoop gewone botten gevonden waarvan wordt beweerd dat ze nog veel ouder zijn.12 Maar zelfs als de lichamen geheel vergaan zouden zijn, dan zouden er alsnog heel veel artefacten gevonden moeten worden.

Bijbelse verklaring

Welnu, de hoeveelheid menselijke fossielen die is gevonden lijkt in niets op wat je zou verwachten als dit ‘Stenen Tijdperk’-scenario correct geweest zou zijn. Het gevonden aantal komt?meer overeen met een stenen tijdperk van een paar honderd jaar dat plaatsgevonden zou hebben na de verstrooiing van Babel.13 Veel mensengroepen zouden toen stenen voorwerpen gebruikt kunnen hebben na het verlaten van Babel (Gen 11). Vanwege de vloed en de spraakverwarring in Babel waren zij de technologie van metaalbewerking (Gen 4:22) kwijtgeraakt.

Immigranten zouden bij hun vestiging in een nieuw gebied in eerste instantie hun toevlucht tot grotten hebben genomen of snel eenvoudige woningen hebben vervaardigd. Ook zou men dan gebruik maken van stenen gereedschappen terwijl ze de landbouwtechnieken opnieuw ontwikkelden, aangepast aan de plaatselijke bodemstructuur en het klimaat. Ondertussen zochten ze dan naar ertsbronnen en herontdekten ze het maken van beter gereedschap, etc.

Groepen die vervielen in animisme zouden mogelijk niet meer uit dit ‘stenen tijdperk’ van hun ontwikkeling geraken vanwege de verstikkende effecten van dingen als taboes en angst voor boze geesten. Een stam in de Filipijnen, bijvoorbeeld, had een taboe voor water, waardoor er woekerende ziektes waren vanwege het gebrek aan hygi?ne?totdat het Evangelie van Jezus Christus hen van bijgeloof redde.

Hoe lang bevinden de Aboriginals zich al in Australi??

Toen de Europeanen zich in 1788 in Australi? begonnen te vestigen, werd er geschat dat er misschien maar 300.000 Aboriginals waren.14 Maar vandaag de dag wordt ons verteld dat die bevolkingsgroep er al 60.000 jaar of meer verblijft. Het is echter ondenkbaar dat die 300.000 mensen de mogelijkheden van het grote land volledig hadden uitgeput, om daarmee zo?n lage groeiratio te verklaren.

Als we veronderstellen dat een derde van het land woestijn was, dan was er alsnog 18 vierkante kilometer bewoonbaar land voor ieder individu beschikbaar. Wanneer er enige tijd na de zondvloed, stel 3500 jaar geleden zo?n 20 mensen zich zouden vestigen in Australi?, dan is er een bevolkingsgroei van 0,28% per jaar nodig om tot 300.000 mensen te komen. Zo?n minimale groeiratio zou over 60.000 jaar meer mensen kunnen produceren dan er atomen zijn in ons melkwegstelsel!

Conclusie

De echte wereldgeschiedenis staat opgetekend in de Bijbel, het woord van God de Schepper die vanaf het begin aanwezig was. De Bijbel laat zien dat de toenmalige wereld is vernietigd door de zondvloed (Genesis 6?9,?2 Petrus 3)) zodat alle mensen die vandaag leven afstammen van hen die het overleefden aan boord van de ark van Noach. Een studie naar bevolkingsgroei ondersteunt zo duidelijk het bijbelse verslag.

 

Australische Aboriginals?culturele tradities verbonden met Noach

Naast de bevolkingscijfers zijn er veel andere argumenten in te brengen tegen het veronderstelde lange bestaan van Aboriginals in Australi?. Bijvoorbeeld de zichtbaar snelle veroudering van veronderstelde antieke schilderingen.15

Daarnaast hebben veel Aboriginalstammen verhalen over een wereldwijde vloed die dateren uit een tijd, lang voordat er contact was met christelijke zendelingen. Deze verhalen vertonen soms opmerkelijke overeenkomsten met de bijbelse beschrijving van de vloed, maar tevens voldoende verschillen om aan te tonen dat ze niet recentelijk zijn ?binnengeslopen? in hun folklore als gevolg van contact met zendelingen.15 Het is niet erg geloofwaardig te veronderstellen dat deze verhalen van vader op zoon zijn doorverteld gedurende 40 tot 60 duizend jaar, en zo stand konden houden. Daarnaast is het ook niet logisch dat de verhalen verzonnen zouden zijn en door toeval zulke duidelijke overeenkomsten vertonen met de bijbelse beschrijving.

De Aboriginalbevolking en hun verhalen passen veel meer bij een volk dat een nomadenbestaan heeft gekend en op die manier nog maar relatief kort geleden in Australi? is beland. In ieder geval na de Bijbelse vloed.

 

Referenties en noten

 1. Voor het ‘n’-de vakje, is de hoeveelheid rijstkorrels = 2n-1 = 263 voor het laatste vakje, ongeveer 1019 korrels (dat is een 1 met 19 nullen!).
 2. Encyclopaedia Britannica CD 2000, trends in de wereldbevolking.
 3. Bewezen/ontwikkeld door de creationistische wetenschapper Louis Pasteur (zie Louis Pasteur (1822?1895),?Creation 14(1):16?19).
 4. Gepioneerd door een andere grote creationistische wetenschapper Joseph Lister (zie Joseph Lister: father of modern surgery,?Creation?14(2):48?51).
 5. Armstrong, H.L., More on growth of a population, Creation Research Society Quarterly 22(1):47, 1985, Citaat Lower, A.R.M., Canadians in the Making, Longmans, Green and Co., Toronto, p. 113, 1958. Er was weinig immigratie in deze periode.
 6. Als r = % groeiratio per jaar, en het aantal jaren groei = n, dan zal na n jaren de bevolking geproduceerd door de 8 overlevenden van de vloed zijn: 8x(1+r/100)n. Voor een uitgebreidere formule die ook rekening houdt met leeftijdsverwachting, het aantal geboren kinderen en de lengte van een generatie, zie Morris, H.M., World population and Bible chronology, Creation Research Society Quarterly 3(3):7?10, 1966.
 7. Het is mogelijk dat de beschreven geboortes niet de eerstgeborene betreffen; Het zouden alleen de zonen kunnen zijn die leiden naar Abraham. Dit zou de generatielengte verkorten en de bevolkingsgroei nog groter maken.
 8. Dit beantwoordt een veelgenoemd bezwaar dat sceptici maken over de bevolkingsomvang ten tijde van Babel, zo?n 100 jaar na de vloed. Deze datering veronderstelt dat Peleg is vernoemd naar aanleiding van deze gebeurtenis (Gen 10:25, zie In the days of Peleg). Zijn naam zou echter ook profetisch kunnen zijn, zoals Methusalem die stierf in het jaar van de vloed en van wie de naam betekent: Wanneer hij sterft, zal het komen. Als dit het geval is, dan zou de spraakverwarring in Babel ook enige tijd na zijn geboorte plaatsgevonden kunnen hebben, maar wel tijdens zijn leven.
 9. De ?regel van 72? stelt dat 72 gedeeld door de jaarlijkse groei (in %) het aantal jaren geeft voor een bevolkingsverdubbeling. Dit is slechts een benadering, een vuistregel die de berekening makkelijk maakt. Het getal 69.3 geeft een nauwkeuriger resultaat (100 x ln2 = 69.3).
 10. Zelfs al was er een bevolking van 1 miljoen, dan zou de lage reproductiegraad niet in staat zijn geweest om schadelijke mutaties te elimineren. De mutatiebelasting alleen al, zou zeker voor uitsterving gezorgd hebben. Voor details, zie ReMine, W., The Biotic Message, St Paul Science, St Paul, Minnesota, 1993.
 11. Sommigen rekken het ?Stenen tijdperk? uit tot een miljoen jaar of meer geleden.
 12. Bijvoorbeeld dinosaurusbeenderen in Montana waarvan wordt beweerd dat ze 65 miljoen jaar oud zijn, maar die nog zo ‘vers’ zijn dat bloedcellen en hemoglobine nog steeds aantoonbaar aanwezig zijn. Zie Sensational dinosaur blood report!?Creation?19(4):42?3, 1997.
 13. Osgood, A.J.M., A better model of the Stone Age, CEN Tech. J. 2:88?102, 1986 en deel 2, CEN Tech. J. 3:73?95, 1988.
 14. The Australian Encyclop?dia, 5th Edition, 1988, The Australian Geographic Society, Sydney, 1:230, 1988. Er is een neiging om deze schatting op te voeren, vermoedelijk gedreven door de duidelijke tegenstelling van het relatief lage aantal van 300.000 en het geloof in de ouderdom van de Aboriginals.
 15. How long have Aborigines been in Australia? Creation 15(3):48?50, 1993.