Evolutionair dilemma

typographyimages / Pixabay

Op de zestigste herdenkingsdag van de ontdekking van de DNA-structuur schreef?de auteur van (populair) wetenschappelijke artikelen?Dr. Philip Ball een artikel in?Nature,1 waarin hij zei: ?We begrijpen niet volledig hoe evolutie werkt op?moleculair?niveau.? Ball verwees hiermee naar de vooruitgang van het begrip over hoe DNA werkt om organismes te cre?ren. Het oude idee dat DNA bestaat uit genen die simpele rijen DNA-?letters??vormen,?elk een RNA?kopie maken en daarna een eiwit?(ook wel prote?ne genoemd), is simplistisch?zo erg?zelfs?dat het misleidend is, zei hij.

Hij schreef?over?gennetwerken waarbij veel genen?in?wisselwerking iets tot stand brengen.?Daarnaast maakt het grootste deel van het DNA de eiwitten?niet rechtstreeks, maar reguleert het de productie van prote?nen (het waar, wanneer en hoeveel). Er?komen?ook veranderingen in de DNA-structuur?(niet de daadwerkelijke ?letters?)?die organismes be?nvloeden en?overerfbaar?zijn (een relatief nieuw onderzoeksveld dat ?epigenetica? wordt genoemd).

“Alle belangrijke aannames van de?moderne?synthese (ook wel neodarwinisme genoemd) zijn ontkracht.”

Dit betekent dat het heersende evolutionaire dogma?dat organismes via mutaties (willekeurige veranderingen in de ?letters?) zijn ge?volueerd, uitgezocht door natuurlijke selectie?niet verklaart wat wetenschappers?verder in kaart aan het brengen zijn. Dit dogma staat ook wel bekend als?neodarwinisme?of de ?moderne?synthese’ (Modern?Synthesis?in het Engels).?

Niemand minder dan de?voorzitter van de?International Union of?Physiological?Sciences,?hoogleraar?Denis?Noble?(Oxford University), heeft?een?paper gepubliceerd?waarmee?hij?tot doel had duidelijk te maken??dat alle belangrijke aannames van de?moderne?synthese (vaak ook?neodarwinisme genoemd) zijn ontkracht.??Noble?zei dat hij hoopt op een nieuwe ?evolutietheorie? die het bewijsmateriaal zal verklaren.2?

Ball gaf commentaar op het gebrek aan bereidheid om?de?werkelijke?implicaties van het bewijsmateriaal onder ogen te zien: ?Er?kan sprake zijn van angst omdat?toegeven van ook maar enige onzekerheid over de mechanismes van evolutie zou kunnen?worden uitgebuit door hen die het?[evolutie] willen ondermijnen.??En dat bleek, want?zijn artikel heeft zeker verontrusting?teweeg gebracht,?waardoor velen zich uitten ter verdediging van?het?neodarwinisme.?

De Australische?nationale omroep ABC?(door de overheid bekostigd),? interviewde?Australische academici die?hun best deden om dergelijke?schadelijke idee?n (dat er iets mis?zou zijn met evolutie)?tegen te spreken.3?Maar sommigen?van hen werden overrompeld terwijl ze hun idee?n?sto?cijns verdedigden. Ze?erkenden hoe?verschrikkelijk complex?de werking?van het DNA?is. En dat is onderdeel van het probleem?binnen die prachtige afgeronde?evolutionaire verhalen waaraan leerlingen op school en de universiteit worden blootgesteld.?Sommige anderen die werden ge?nterviewd?stelden zelfs voor?het?grote?publiek maar?in onwetendheid te laten?over?de?complexiteit.?

Hoogleraar Simon?Foote?(Macquarie?University), die onderzoek doet naar de genetische controle op?gevoeligheid voor ziekten, beweerde: “Het?centrale?dogma?is?niet?verkeerd”, om vervolgens verder te gaan?met: ?Er zijn zestig genen betrokken?bij?multiple sclerose,?die elk bijdragen aan een klein?stukje van deze ziekte,?en ook?waarschijnlijk?nog?inspelen op elkaar en bovendien, waarschijnlijk?ook inspelen en reageren op?de omgeving.? Precies! Hoe verwierf een netwerk van zestig genen, dat?inspeelt en reageert op zijn?omgeving (epigenetica?), zijn normale functie door?willekeurige?veranderingen en natuurlijke selectie??

Het lijkt erop dat voor veel academici?geldt:??oogjes dicht en snaveltjes toe?. Want stel je voor dat we het grote publiek?laten schrikken!?

?

Referenties en noten?

  1. ?Ball, P., DNA:?Celebrate?the?unknowns,?Nature?496:419?420, 2013; doi:10.1038/496419a.
  2. ?Noble, D.,?Physiology?is?rocking?the?foundations of?evolutionary?biology,?Experimental?Physiology?98(8):1235?1243, 2013; DOI: 10.1113/expphysiol.2012.071134.
  3. ?Salleh, A.,?Leading?science?writer?refutes?DNA ?tale?, abc.net.au, 25 April 2013.?