Het corrosieve karakter van Darwins idee

Antranias / Pixabay

In november 2016 publiceerde het?Discovery Institute?de resultaten van een enqu?te die de verreikende impact van evolutionaire overtuigingen in de Verenigde Staten van Amerika toont.1 Zij concludeerden:

“Over het geheel genomen geeft dit onderzoek aan dat ongeleide chemische evolutie en het Darwiniaans mutatie/selectie-mechanisme de belangrijkste oorzaak zijn van wetenschappelijk gerelateerde erosie van het geloof in God …”

Met “ongeleide chemische evolutie” wordt bedoeld het geloof dat het eerste leven uit eenvoudige chemische stoffen volledig door natuurlijke processen ontstaan is, d.w.z. zonder intelligente input.?Met het “Darwiniaans mutatie/selectie mechanisme” duidt men? op de evolutietheorie van Darwin, waarin staat dat al het leven in deze wereld uit ??n gemeenschappelijke voorouder ontstond, dit is de oorspronkelijke levensvorm die naar verluidt door “ongeleide chemische evolutie” is ontstaan.?Met “wetenschappelijk gerelateerde erosie van het geloof in God” verwijst het artikel naar wat de athe?stische filosoof professor Daniel Dennett van het Darwinisme zei, dat het een ‘universeel zuur‘ is dat traditionele religieuze en morele overtuigingen doet oplossen.2

Tabel?1.?Wetenschappelijke en gerelateerde idee?n die voor athe?sten het bestaan ??van God minder waarschijnlijk maken.[note]Ref. 1, p. 7.[/note]
Ongeleide chemische evolutie

Het meest opmerkelijke van de bevindingen van de enqu?te is wellicht dat 66% van degenen die zich athe?st noemden, meenden dat “ongeleide chemische evolutie” het bestaan ??van God minder waarschijnlijk maakte (Tabel 1).?Dit is eenvoudigweg verbazingwekkend, omdat vooraanstaande evolutionisten vaak openlijk erkennen dat ze er geen notie van hebben hoe dit zou kunnen plaatsvinden.?Volgens professor Stuart Kauffman, een van de voormannen van het onderzoek naar de oorsprong van het leven, is ‘iedereen die je vertelt dat hij of zij weet hoe het leven op aarde begon … een dwaas of een kwajongen.?Niemand weet het.”3 Toen hem in een interview gevraagd werd of hij enig idee had hoe het leven begonnen is, antwoordde professor Richard Dawkins: “Nee, net zomin als iemand anders.”4

De meest eenvoudige levende cel is allesbehalve simpel.?Je zou het kunnen zien als een complexe geautomatiseerde fabriek, compleet met machines, montagestations en transportsystemen, allemaal onder de controle van software die opgeslagen is in het DNA van de cel.?Als er maar ??n stukje van deze hardware zou missen, of als er in de cel slechts ??n van de vele?essenti?le genen?zou ontbreken, die de software?vormen, dan zou het organisme sterven zonder zich te reproduceren.?Ondanks tientallen jaren van onderzoek zijn wetenschappers niet in staat gebleken om natuurlijke processen te vinden die in staat zijn om een ??dergelijke entiteit tot stand te brengen.?Tot op heden wijzen alle waarnemingen erop dat ongeleide chemische processen de benodigde componenten voor het leven zou vernietigen in plaats van ze te bouwen.5 Hoe kan “ongeleide chemische evolutie” dan worden beschouwd als een wetenschappelijk argument tegen een Schepper??Dat de meerderheid van de athe?sten dit toch zo zien maakt duidelijk hoe groot de onwetendheid is bij onze zogenaamd ontwikkelde generatie.

Ongeleide natuurlijke selectie

Een bijna gelijk aantal athe?sten (65%) vond dat “ongeleide natuurlijke selectie” eveneens bewijs was tegen het geloof in een Schepper.?Waarschijnlijk verstaan ze hieronder het “Darwiniaanse proces”.?Maar hier ontstaat opnieuw wijdverbreide verwarring.?Hoewel het waar is dat wetenschappers actieve natuurlijke selectie waarnemen, nemen ze niet waar dat hierbij iets nieuws gecre?erd wordt, zelfs niet wanneer het plaatsvindt na een mutatie (d.w.z. toevallige veranderingen in het DNA).6?Bacteri?n krijgen bijvoorbeeld vaak?resistentie tegen antibiotica?doordat?bestaande functies verminderen of verloren gaan.7?Om microben in mensen te veranderen, moeten er juist nieuwe functies, nieuwe organen en nieuwe structuren worden?toegevoegd!

Universele gemeenschappelijke afstamming

“Universele gemeenschappelijke afstamming” verwijst naar de opvatting dat al het leven op aarde afkomstig is van een eerste cel die spontaan in een of andere ‘chemische soep’ zou zijn ontstaan.?Dit proces van het onstaan van de eerste cel is echter wat de Darwiniaanse evolutie vooral?aanneemt?in plaats van bewijst. Het is gebaseerd op het geloof dat overeenkomsten in de natuur?worden verklaard door gemeenschappelijke afstamming in plaats van een gemeenschappelijke ontwerper.8 Nogmaals, dit heeft niets met wetenschap te maken.

De oerknal

Dat een levensvatbaar universum zoals het onze zou kunnen voortkomen uit iets dat lijkt op een willekeurige explosie, heeft niet meer wetenschappelijke geloofwaardigheid dan een sprookje, zoals veel seculiere kosmologen zullen toegeven.?Desondanks geven de media mensen de indruk dat alle deskundige wetenschappers de?Big Bang-theorie?als gevestigde?wetenschap accepteren.?Dit is gewoonweg niet waar.9

Ziekte en dood

Dat de helft van de onderzochte athe?sten lijden ziet als een reden om het ??geloof in een goede God te verwerpen, is in eerste instantie begrijpelijk.?De Bijbel biedt echter een uitermate bevredigend antwoord.?Geweld, ziekte, lijden en dood kwamen pas in de wereld?nadat de mensheid begon te zondigen?(Genesis 3).?Dus die is de schuldige? en het is niet Gods schuld.?Ondanks dit, heeft God de mens zo liefgehad dat Hij zijn Zoon gezonden heeft om ons te verlossen (Johannes 3 vers 16).

Slecht ontwerp/nutteloze eigenschappen

Dit argument houdt in dat er aspecten in de natuur bestaan die slecht ontworpen zijn.?Vandaar dat ongeleide evolutie een betere verklaring voor hun aanwezigheid lijkt te zijn.?Toch bleek telkens opnieuw dat wanneer er gewezen werd op een slecht ontwerp het tegendeel waar bleek te zijn.?Een goed voorbeeld is het menselijk oog, waarvan professor Richard Dawkins beweert dat het door ‘een complete idioot’ ontworpen is.10 Onderzoek heeft echter aangetoond dat het oog door zijn vermeende foutieve ‘achterwaarts bedrade’ configuratie in staat is om veel beter te functioneren dan het door Dawkins geprefereerde ontwerp.11

Fijne afstemming van natuurkundige wetten

Dit verwijst naar de noodzaak dat veel kenmerken van het universum ‘precies goed’ zijn, d.w.z. heel ?fijn afgestemd? zijn om leven mogelijk te maken.?Dat athe?sten dit beschouwen als een argument tegen ontwerp is opmerkelijk.?Die fijne afstemming impliceert namelijk het tegenovergestelde, omdat een willekeurig gevormd universum geen leven in stand kan houden.?Professor?Fred Hoyle, voormalig astronoom aan de Universiteit van Cambridge, merkte hierover op:

“Een gezond-verstand interpretatie van de feiten suggereert dat een superintelligentie met de fysica aan het goochelen is geweest, maar ook met de chemie en de biologie en dat er geen noemenswaardige blinde krachten in de natuur bestaan.??De getallen die men uit de feiten afleidt, lijken mij zo overweldigend dat deze conclusie bijna boven elke twijfel verheven is.”12

Complex ontwerp in de natuur

Opnieuw is het opmerkelijk dat de complexiteit van de natuur voor sommige athe?sten een ondersteunend argument lijkt te zijn?tegen?de idee dat het leven zou zijn?ontworpen.?Een biologische cel, zoals bijvoorbeeld in mensen gevonden wordt, is wel vergeleken met een volledig automatische fabriek ter grootte van Londen.13 Niemand heeft ooit laten zien dat het Darwiniaanse proces zoiets kan produceren, zelfs niet in miljarden jaren.?Dat natuurlijke processen dit kunnen doen, is alleen gebaseerd op blind geloof.

Doet het er toe?

Acceptatie van het standpunt dat ‘evolutionaire wetenschap’ laat zien dat er geen ontwerper is, heeft er veel aan bijgedragen om christelijke overtuigingen en levenshoudingen uit de samenleving weg te wissen.14 De overleden professor Stephen J. Gould van Harvard University beweerde dat de Darwinistische ‘biologie onze status van ultieme beelddrager van God heeft weggenomen?. Het is ongelooflijk, maar de?bio-ethicus?Peter Singer Princeton?University meent op grond van de evolutietheorie dat gehandicapte menselijke pasgeborenen minder waardevol zijn dan gezonde varkens en honden.

Volgens de voormalige?Earth First!?activist Christopher Manes, heeft ‘Darwin de mensheid uitgenodigd om het feit onder ogen te zien dat het observeren van de natuur geen enkele bewijs heeft laten zien dat de mensheid superieur of speciaal is, of zelfs interessanter dan bijvoorbeeld ‘korstmossen’. Is het echt verrassend dat, gezien het feit dat de invloedrijkste academici van de westerse wereld dergelijke opvattingen onderwijzen als ‘wetenschap’, er zoveel verharding is ten aanzien van het evangelie?

Het?goede nieuws?is echter dat er nog nooit zo veel wetenschappelijke feiten zijn geweest die wijzen op de waarheid van de bijbelse schepping?en een groot aantal hiervan is te vinden op creation.com alsook op scheppingofevolutie.nl.?Al deze artikelen zijn vrij toegankelijk!

 

Referenties en noten

 1. West, J.G.,?Darwin?s Corrosive Idea, Discovery Institute, Seattle, USA, November 2016; discovery.org/id/o/survey.
 2. Dennett, D.C.,?Darwin?s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life, Simon & Schuster, 1995.
 3. Kauffman, S.,?At Home in the Universe: The Search for Laws of Self-Organisation and Complexity, Oxford University Press, New York, USA, p. 31, 1995.
 4. Expelled: No Intelligence Allowed, DVD, Premise Media Corporation, 2008.
 5. Carter, R., ed.,?Evolution?s Achilles? Heels, Creation Book Publishers, ch. 3, 2014.
 6. Wieland C.,?The evolution train?s a-comin? (Sorry, a-goin??in the wrong direction),?Creation?24(2):16?19, March 2002; creation.com/train.
 7. Wieland, C.,?Superbugs not super after all,?Creation?20(1):10?13, December 1997; creation.com/superbugs.
 8. Statham, D.,?Homology made simple,?Creation?34(4):43?45, October 2012; creation.com/homology-simple.
 9. Wieland, C.,?Secular scientists blast the big bang: What now for na?ve apologetics?,?Creation?27(2):23?25, March 2005; creation.com/big-bang-blast.
 10. Dawkins, R.,?The Greatest Show on Earth, Transworld, UK, p. 354, 2009.
 11. Sarfati, J.,?Fibre optics in eye demolish atheistic ?bad design? argument,?Creation?31(1):45?47, December 2008; creation.com/fibreoptic.
 12. Hoyle F., The universe: past and present reflections; in:?Engineering and Science, p. 12, November 1981.
 13. Denton, M.,?Evolution: A Theory in Crisis, Adler & Adler, USA, pp. 328?9, 1986.
 14. Zie noot 1