Opwarming van de Aarde

Opwarming van de Aarde
door Michael Oard,
5 september 2006.
vertaling FZ, Mediagroep In Genesis

Onderzoek de kwestie zorgvuldig

In de afgelopen jaren zijn er vele boeken en artikelen verschenen over de wereldwijde opwarming van de aarde. Vaak is deze informatie verwarrend en soms wordt er paniek mee gezaaid zoals het rapport in Time van 3 april 2006, en het recent verschenen artikel in National Geographic. [1], [2]

Nagenoeg alle tot nu toe verschenen artikelen over deze kwestie wijzen de mens als schuldige aan en benadrukken de mogelijke schadelijke gevolgen van deze opwarming. Ook Hollywood draagt zijn steentje bij. Ondermeer met de film The Day After Tomorrow. Zij probeert hiermee het denkbeeld te promoten dat deze opwarming zal leiden tot de komst van een snelle ijstijd. [3] Recentelijk zijn ook zesentachtig prominente christelijke leiders aan boord gestapt van deze trein met het Evangelical Climate Initiative (ECI). [4]

Maar hoe moeten we tegen deze zaak aankijken? We zouden de data eerst moeten onderzoeken. Net als de schepping/evolutie kwestie moeten we de feiten scheiden van de interpretaties.

De Feiten

Athabasca Gletsjer

In 1890 strekte de Athabasca Gletsjer in de Canadese Rockie Mountains zich uit tot het markeringsteken op de foto. Sindsdien is de gletsjer door de wereldwijde opwarming gesmolten tot zijn huidige positie (klik voor een vergroting).

Nagenoeg alle wetenschappers die de atmosfeer bestuderen (inclusief de auteur) zijn het er over eens dat er een mondiale opwarming van de aarde heeft plaatsgevonden. Het debat gaat over hoeveel opwarming door de mens wordt veroorzaakt en of de mondiale opwarming schadelijk zal zijn. De klimatologen Patrick Michaels en Robert Balling zijn kritisch over de hype rondom het broeikaseffect [5] en schreven, ?Vanuit het breedste gezichtsveld bekeken is mondiale opwarming een uiterst re?le werkelijkheid. Onbetwistbaar wanneer we kijken naar de metingen van de oppervlaktetemperatuur in de laatste 100 jaar op talloze locaties op aarde.?

De mate van opwarming sinds 1880 is ongeveer 0,67?C geweest.[6] Echter een bepaald percentage van deze opwarming is waarschijnlijk toe te schrijven aan natuurlijke schommelingen van voornamelijk de zon. [7] Van ca. 1300 tot 1880 vond de kleine ijstijd plaats [8] waarin nagenoeg alle gletsjers op aarde aangroeiden terwijl zij zich nu terugtrekken. Er was minder energie van de zon tijdens de kleine ijstijd en meer vulkanische activiteit waardoor het aardoppervlak koeler werd. [9], [10] Het is mogelijk dat dergelijke natuurlijke lange termijn klimaatcycli de helft van deze 0,67?C stijging veroorzaken.

Ondertussen, is vanaf 1880 de hoeveelheid CO2 (koolstofdioxide) in de atmosfeer met ongeveer 30% toegenomen. Ook zien we een toename van andere broeikasgassen zoals methaan. De onderzoekers willen onderzoeken hoe deze andere broeikasgassen het klimaat be?nvloeden in relatie tot CO2.

Om deze reden rekenen zij de andere broeikasgassen om naar CO2 ?equivalente eenheden? (eenheden gelijkwaardig aan CO2). Met andere woorden, het klimaateffect van de andere gassen wordt vertaald naar een eenheid. Het klimaateffect van deze broeikasgassen is gelijk aan een verhoging van 30% CO2?equivalente eenheden? De toename van alle broeikasgassen heeft het klimaateffect van een toename van 60% CO2 (equivalente eenheden) en draagt bij aan de opwarming van de aarde.

Een probleem

Klimaatspecialisten voeren computersimulaties uit met de hierboven vermelde rekenmethode waarin ze de hoeveelheid CO2 verdubbelen en kijken hoeveel de temperatuur stijgt. Deze simulaties zijn gebaseerd op schattingen en veronderstellingen en niet op exacte cijfers. De vele verschillende typen simulaties voorspellen een temperatuurstijging van 1,7 – 5,6 ?C. Helaas gebruiken vele politici en milieudeskundigen dergelijke onvolmaakte klimaatsimulaties en beweren zij dat het feiten zijn. Daar zit het probleem. Het is geen wonder dat er angst is voor het broeikaseffect. Maar, als alle broeikasgassen tot een verhoging van 60% CO2 equivalente eenheden hebben geleid, en de mens de atmosfeer met slechts 0,3 ?C heeft verwarmd, dan zijn deze klimaatsimulaties veel te gevoelig voor de effecten van CO2.

Noodzaak voor meer onderzoek

Wat we werkelijk nodig hebben is meer zorgvuldig onderzoek. De kwestie zou vanuit alle invalshoeken benaderd moeten worden. Jammer genoeg, hebben de media en zij die aangeven dat een belangrijk deel van de mondiale opwarming veroorzaakt wordt door onze technologie, vele gekwalificeerde critici gedemoniseerd. Zij worden ervan beschuldigd samen te zweren met de oliemaatschappijen. Het betreft kritiek met de mening dat er geen sluitend bewijs is gevonden dat de technologie?n van de mens schuldig zijn.

Wij zouden allemaal beide kanten van de kwestie mondiale opwarming moeten bestuderen (1 Tessalonicenzen 5:21) om beter te begrijpen wat Here God van ons verlangt. Hoewel God ons het bevel gaf om heerschappij te hebben over de aarde, draagt hij ons ook op om ervoor te zorgen en goede beheerders te zijn.

 

Michael Oard is een gepensioneerde meteoroloog van de National Weather Service in de V.S. Hij heeft vele artikelen geschreven en is auteur en co-auteur van diverse boeken. Onder andere An Ice Age Caused by the Genesis Flood en The Weather Book.

 

Kan de mondiale opwarming een nieuwe ijstijd veroorzaken?

Sommige klimaatwetenschappers geloven dat de opwarming van de aarde de noordwaartse Golfstroom in de Atlantische Oceaan zal vertragen of tot stilstand zal brengen en daarmee een ijstijd zal veroorzaken. Het klimaat is ten gevolge van deze Golfstroom significant warmer. Het tot stilstand brengen van deze Golfstroom vormde de basis voor Hollywood film The Day After Tomorrow.

Een nieuw oceaan onderzoek, gebaseerd op metingen over een periode van meer dan 47 jaar, beweert dat het noordwaartse warmte transport van de Golfstroom al 30% is afgenomen.1 Computer klimaatsimulaties geven aan dat een dergelijke afname een mondiale temperatuurstijging benodigd van 4-6?C over binnen een periode van 100 jaar.2 Sommige wetenschappers geloven dat de opwarming van de aarde een snellere klimaatverandering zal veroorzaken en dat wij nu onmiddellijk moeten handelen.

Tot dusver heeft de verminderde warme Golfstroom geen klimaateffect in Europa veroorzaakt. Voorts gelooft Carl Wunsch van het Massachusetts Institute of Technology (MIT) dat de invloed op het klimaat van het noordwaartse transport van de warmte via de Golfstroom zeer overdreven is en dat het moeilijk is om dat tot stilstand te brengen.3

De MIT professor schrijft verder dat er vele onbekenden zijn die verband houden met de klimatologische interactie tussen oceaan en atmosfeer, en dat er nog veel problemen zijn met klimaatsimulaties. Bovendien zijn de heersende winden de drijvende kracht achter oceaanstromen en zijn zij grotendeels verantwoordelijk voor het noordwaartse warmte transport. De toevoeging van zoet water aan de oceaanoppervlaktes zal de warme Golfstroom niet vertragen. Dit is slechts een niet onderbouwde veronderstelling die wordt toegepast bij klimaatsimulaties.

1.Bryden, H. L., Longworth, H. R., and Cunningham, S. A., Slowing of the Atlantic meridional overturning circulation at 25? N., Nature 438:655?657, 2005.

2.Goss Levi, B., Is there a slowing in the Atlantic Ocean?s overturning circulation? Physics Today59(4):26?28, 2006.

3.Wunsch, C., Abrupt climate change: An alternative view, Quaternary Research 65:191?203, 2006.

Zie Film recensie: The Day After Tomorrow

 

Voor meer informatie over klimaatverandering zie ook de artikelen Klimaatverandering: Wat moeten christenen hiervan denken? (meer informatie over de klimaatveranderingskwestie en de positie van Mediagroep In Genesis hierin) en het semi-technische artikel Mensheid draagt in geringe mate bij aan opwarming Aarde.Referenties en aantekeningen

[1] Kluger, J., Global warming, Time 167(14):28?42, 2006.
[2] Appenzeller, T and D. R. Dimick, Signs from Earth: What in the world is going on? National Geographic 206(3):2?33, 2004.
[3] Oard, M. J., The greenhouse warming hype of the movie The Day After Tomorrow, Acts and Facts Impact #373, Institute for Creation Research, El Cajon, California, 2004.
[4] www.christiansandclimate.org; see also Christianity Today, March 2006, p. 9.
[5] Michaels, P. J. and R. C. Balling, Jr., The Satanic Gases: Clearing the Air about Global Warming, CATO Institute, Washington, D.C., p. 2, 2000.
[6] BKluger, p. 38.
[7] Lean, J., J. Beer, and R. Bradley, Reconstruction of solar irradiance since 1610: Implications for climate change, Geophysical Research Letters 22(23):3,195?3,198, 1995.
[8] Fagan, B., The Little Ice Age: How Climate Made History 1300?1850, Basic Books, New York, NY, 2000.
[9] Oard, M.J., An Ice Age Caused by the Genesis Flood, Institute for Creation Research, El Cajon, California, pp. 33?38, 1990.
[10] Oard, M.J., Frozen In Time: The Woolly Mammoth, the Ice Age, and the Bible, Master Books, Green Forest, Arkansas, pp. 71?74, 2004.

Originele Engelse tekst op: http://www.answersingenesis.org/articles/am/v1/n2/global-warming