Geloofsverklaring – Wat geloven wij?

Geloofsverklaring

(A) prioriteiten
 1. De wetenschappelijke aspecten van de schepping zijn belangrijk, maar ondergeschikt aan de verkondiging van het Evangelie van Jezus Christus als Heerser, Schepper, Verlosser en Rechter.
 2. De leerstellingen over de Schepper en de Schepping zijn onlosmakelijk verbonden met het Evangelie van Christus, ze kunnen daarvan niet worden gescheiden.
(B) De grondbeginselen
 1. De 66 boeken van de Bijbel zijn het geschreven Woord van God. De Bijbel is door God ge?nspireerd en volledig en geheel onfeilbaar. Dat wat de Bijbel verkondigt is daadwerkelijk waar in al de originele geschriften. De Bijbel geldt als het hoogste gezag, niet enkel in zaken die het geloof en gedrag aangaan, maar in alles wat de Bijbel onderwijst. Zijn gezag is niet beperkt tot zaken die het geestelijke leven, de religie of de verlossing betreffen, maar omvat ook de uitspraken op terreinen als geschiedenis en wetenschap.
 2. De uiteindelijk gids tot interpretatie van de Schrift is de Schrift zelf.
 3. Het verslag in Genesis van het ontstaan (van alles) is een eenvoudige doch feitelijke weergave van werkelijk gebeurtenissen. Daarom voorziet het in een betrouwbaar raamwerk voor wetenschappelijk onderzoek naar de vragen rondom het ontstaan en de geschiedenis van leven, de mens, de aarde en het heelal.
 4. De verschillende oorspronkelijke levensvormen (grondtypes), met inbegrip van de mens, zijn tot stand gekomen door directe scheppende daden van God. De levende afstammelingen van deze oorspronkelijk grondtypes (behalve de mens) kunnen vandaag de dag meer dan ??n soort vertegenwoordigen. Dit weerspiegelt het genetisch potentieel van de oorspronkelijk grondtypes . Sinds de schepping heeft binnen elk grondtype slechts beperkte biologische veranderingen plaatsgevonden (inclusief verslechtering door mutaties).
 5. De grote overstroming zoals beschreven in Genesis (zondvloed) is een re?el en waar gebeurd historisch feit, wereldwijd qua omvang en gevolg.
 6. De schepping van Adam (de eerste man) en Eva (de eerste vrouw) en de daarop volgende zondeval, vormt de basis voor noodzaak dat de mens gered wordt.
 7. Dood (zowel fysiek als spiritueel (geestelijk)) en bloedvergieten zijn in deze wereld gekomen, nadat de mens gezondigd had. Dit is gebeurd als direct gevolg hiervan.
(C) Theologie
 1. De Godheid is drie-enig: Een God, drie Personen- God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest.
 2. Ieder mens is een zondaar, uit erve van Adam en individueel (door keuze). Daardoor zijn allen onderworpen aan de toorn van God en zijn veroordeling.
 3. Vrijheid van de straf op de zonde en van de macht van de zonde is voor de mens alleen beschikbaar door het offer van de dood en het bloedvergieten van Jezus Christus en zijn volledige en lichamelijke opstanding uit de dood.
 4. De Heilige Geest maakt het mogelijk dat de zondaar berouw heeft, zich bekeert en gelooft in Jezus Christus.
 5. De Heilige Geest woont en werkt in iedere gelovige opdat deze de vruchten van gerechtigheid voortbrengt.
 6. Verlossing is een gift die alleen kan worden ontvangen uit geloof in Jezus Christus en komt tot uitdrukking in het individu in de vorm van berouw, erkenning van de dood van Christus als volledige betaling voor de zonden en aanvaarding van de opgestane Christus als Verlosser, Heer en God.
 7. Alles wat nodig is voor onze redding, staat vermeld in de Schrift.
 8. Jezus Christus is verwekt door de Heilige Geest en geboren uit de maagd Maria.
 9. Jezus Christus is lichamelijk opgestaan uit de dood, opgevaren naar de Hemel en zit daar nu aan de rechterhand van God de Vader en zal op dezelfde wijze naar deze aarde terugkeren om recht te spreken over de levenden en doden.
 10. Satan is persoonlijke en geestelijk tegenstander van zowel God als de mens.
 11. Zij die niet in Christus geloven zijn onderworpen aan eeuwigdurende bewuste straf, maar de gelovigen zullen eeuwig leven genieten met God.
(D) Algemeen

Het volgende wordt beschouwd als overeenkomstig de Schrift of ge?mpliceerd door de Schrift.

 1. De Schrift leert een recente oorsprong van de mens en de gehele schepping.
 2. De dagen in Genesis komen niet overeen met geologische tijdperken maar zijn zes (6) achtereenvolgende scheppingsdagen van vierentwintig (24) uur.
 3. De zondvloed (ten tijde van Noach) was een significante geologische gebeurtenis en veel (maar niet alle) van de fossiele resten, zijn afkomstig uit die tijd.
 4. De restitutieleer vindt geen grond in de Schrift.
 5. De visie dat kennis en/of waarheid kunnen worden gesplitst in enerzijds seculier en anderzijds religieus, wordt afgewezen. Deze zienswijze wordt veelal gebruikt om de gevolgen of het gezag van de Bijbelse leerstellingen te ontwijken.
 6. Per definitie is geen enkel bewijsmateriaal, of het nu schijnbaar, blijkbaar of geaccepteerd is, -op welk gebied dan ook, inclusief geschiedenis en tijdrekening – valide als het strijdig is met wat de Schrift vermeldt. Van het allergrootste belang is het feit dat bewijsmateriaal altijd onderhevig is aan interpretatie door feilbare mensen die niet de beschikking hebben over de volledige informatie.