Missie

Hieronder wordt de Missie van Mediagroep in Genesis in Bijbelteksten verwoord.

Doel: De kerk ondersteunen in de vervulling van haar opdracht.

En Jezus trad naderbij en sprak tot hen, zeggende: Mij is gegeven alle macht in de hemel en op [de] aarde. Gaat dan henen, maakt al de volken tot mijn discipelen en doopt hen in de naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes en leert hen onderhouden al wat Ik u bevolen heb. En zie, Ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding der wereld. (Mattëus 28 : 18-20)

En Hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraars, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. (Efeziërs 4 : 11-12)

Opdracht: een reformatie bewerkstelligen door het herstellen van de fundamenten van ons geloof zoals die te vinden zijn in het boek Genesis.

Wanneer de grondslagen zijn vernield, wat kan dan de rechtvaardige doen? (Psalm 11:3)

En de uwen zullen de overoude puinhopen herbouwen, de grondvesten van vorige geslachten zult gij herstellen, en men zal u noemen: Hersteller van bressen, Herbouwer van straten. (Jesaja 58: 12)

Strategie: Antwoorden verschaffen vanuit Genesis, om duidelijk te maken dat Jezus Christus, onze Schepper en Redder, relevant is voor de kerk en de wereld van vandaag.

Gij, onze Here en God, zijt waardig te ontvangen de heerlijkheid, de eer en de macht; want Gij hebt alles geschapen, en om uw wil was het en werd het geschapen. (Openbaring 4:11)

En zij zongen een nieuw gezang, zeggende: Gij zijt waardig de boekrol te nemen en haar zegels te openen; want Gij zijt geslacht en Gij hebt (hen) voor God gekocht met uw bloed, uit elke stam en taal en volk en natie. (Openbaring 5:9)