In de dagen van Peleg.

In de dagen van Peleg.
door Larry Pierce
vertaling FZ, Werkgroep In Genesis

Oude documenten stemmen overeen met de precisie van de bijbelse chronologie.

 

Vier generaties na Noach, wordt in Genesis 10:25 de geboorte van Peleg (wat scheiding betekent) vermeld, ?want in zijn dagen werd de aarde verdeeld?. Sommigen suggereren dat de continenten van de aarde in die tijd werden verdeeld. Maar dit lijkt onwaarschijnlijk, want een dergelijk proces zou dan in een zeer beperkt tijdsbestek hebben plaatsgevonden. Het resulterende geologische geweld zou overweldigend catastrofaal geweest zijn als een tweede zondvloed. Elke scheiding van de continenten heeft dus waarschijnlijk plaatsgevonden gedurende de zondvloed. [1]

De gebruikelijke interpretatie, die ook meer aannemelijk lijkt, verbindt dit vers met de gebeurtenissen bij de toren van Babel (spraakverwarring) die is beschreven in Genesis 11, waarbij de mensen/volken verdeeld raakten. (Net zoals het Nederlandse woord ?aarde? meerdere betekenissen heeft, zo kan het Hebreeuwse erets ook volk(eren) betekenen?dus erets Yisrael, het land (volk, mensen) van Isra?l.) Volgens de bijbelse chronologie zoals afgeleid door aartsbisschop Ussher, vond de zondvloed plaats in 2349?2348 v. CHR., en Peleg was ongeveer honderd jaar later, in 2247 v. CHR. geboren. Kunnen oude schrijvers verhelderen wanneer dit plaatsvond? Het antwoord is een onmiskenbaar ja.

Babylon begint

Het was in het jaar 331 v. CHR. Nadat Alexander de Grote Darius bij Gaugmela vlakbij Arbela verslagen had, trok hij naar Babylon. Hier verkreeg hij 1903 jaren van astronomische observaties van de Chaldee?n. Dezen beweerden dat het observaties waren vanaf de oprichting van Babylon. Als dit waar was, dan zou dat de oprichting van Babylon plaatsen in 2234 v. CHR., ongeveer dertien jaren na de geboorte van Peleg. Dit was vastgelegd in het zesde boek van De Caelo (?Over de hemelen?) door Simplicius, een Latijnse schrijver uit de 6e eeuw NC. Porphyry (een antichristelijke Griekse filosoof, c. 234?305 NC) leidde ook hetzelfde jaartal af. [2]

Egypte komt op

De Byzantijnse kroniekschrijver Constantinus Manasses (d. 1187) schreef dat de Egyptische staat 1663 jaar stand hield. Als dit juist is, en we rekenen terug naar de periode dat Cambyses, koning van Perzi?, in 526 v. CHR., Egypte veroverde, dan komen we uit op het jaar 2188 v. CHR. voor de oprichting van Egypte, [3] ongeveer 60 jaar na de geboorte van Peleg. In deze periode leidde Mizraim, de zoon van Cham zijn kolonie naar Egypte. Vandaar dat het Hebreeuwse woord voor Egypte Mizraim [4] is (of soms ?het land van Cham? bijv. in Psalm 105:23, 27).

De opkomst van de Grieken.

Volgens de bisschop en historicus Eusebius of Caesarea (4e eeuw NC) begon het koningschap van Egialeus koning van de Griekse stad Sicyon, ten westen van Korinte in Peloponnesus in 2089 v. CHR.. 1313 jaar voor de eerste Olympiade in 776 v. CHR.. [5], [6] Als Eusebius het juist heeft, dan begon deze koning 160 jaar na de geboorte van Peleg te regeren.

Reconstructie: Toren van Babel
Reconstructieve impressie van de toren van Babel. Deze weergave is gebaseerd op oude ziggurats(E-doer-an-ki = huis der verbinding van hemel en aarde), en komt waarschijnlijk goed overeen met hoe het er in werkelijkheid uitzag. De Griekse historicus Herodotus (5e eeuw v. CHR.), zag het op zijn weg door Babylon en beschreef dat het acht niveaus had en een reusachtige 60 meter oprees (ongeveer 20 moderne verdiepingen hoog).

Merk op dat Babylon, Egypte, en Griekenland ieder een andere taal spraken. Deze oude historici hebben onbewust de uitzonderlijke nauwkeurigheid van de bijbelse genealogie bevestigd zoals we die in de Hebreeuwse Schrift aantreffen. De Torenbouw van Babel zou plaatsgevonden moeten hebben v??r de oprichting van deze andere koninkrijken.
Babel (Babylon), wat zich in dezelfde regio bevond als de toren, is vanzelfsprekend een van de eerste koninkrijken geweest.

Van de anderen koninkrijken, zijn diegene die het meest van Babel verwijderd zijn het laatst opgericht. Dit is precies wat deze schrijvers hebben beschreven. Eerst Babylon, dan Egypte, en daarna werd Griekenland opgericht.

Dit vertelt ons tevens iets over het karakter van de mensheid. Na de spraakverwarring in Babel waren mensen genoodzaakt zich op te splitsen in aparte groepen in overeenstemming met de nieuwe talen. Mensen zijn van nature lui. Vanuit Babel zouden zij slechts, zover als nodig is, willen reizen om in vrede te kunnen leven. Echter vanwege de druk van de bevolkingsdichtheid, militaire druk, of de wens om op zoek te gaan naar ?nog groener gras? heeft dit hun ertoe bewogen, om zich verder en verder te verplaatsen. De migratie heeft zich dus langzaam verspreid door periodieke migratie vanuit een centrale plaats in Babel.

Hoewel seculiere historici de gebeurtenissen van Babel en de zondvloed ontkennen, veronderstellen ook zij dat de beschaving begon in het Midden Oosten, waarschijnlijk vlakbij Babylon, en vervolgens vandaar uit langzaam verspreiden. Zij hanteren echter een veel vroegere tijdschaal dan de tijdschaal afgeleid van de bijbelse chronologie.

Een interessante hoeveelheid informatie komt van Manetho, die de geschiedenis van Egypte heeft vastgelegd in de derde eeuw v. CHR.. Hij schreef dat de gebeurtenis van de Toren van Babel vijf jaar na de geboorte van Peleg plaatsvond. [7] Als dit juist is, dan bevestigd dit, dat de migraties zoals vastgelegd in Genesis 10 over een bepaalde tijdsperiode plaatsvonden. Dit omdat de leiders van veel van deze nationale groepen kennelijk zelf nog erg jonge kinderen waren toen de spraakverwarring plaatsvond. [8]

De les die wij kunnen leren is deze: De Bijbel is accuraat. Of seculiere reconstructies daar nu wel of niet mee instemmen, verandert niets aan de precisie van de Bijbel. We zouden de bijbelse chronologie moeten gebruiken om te bepalen waar de secularisatie de verkeerde weg opgaat. We moeten niet proberen de Bijbel te corrigeren zodat ze beter overeenstemt met laatste seculiere speculaties over de geschiedenis. Dit onderzoeksterrein is in de laatste honderd jaar massaal genegeerd door christenen terwijl ze zich verdrongen om de Bijbel zodanig te manipuleren dat hij geschikt werd gemaakt voor de meest recente seculiere reconstructies van de menselijke geschiedenis.

In de laatste jaren hebben enkele christenen uitstekend werk geleverd om de autoriteit van Genesis 1?4, 6?9 te herstellen. Echter, de genealogie in Genesis 5,10, en 11 (en de chronologische gedeelten in Koningen en Kronieken) zijn stilletjes overgegeven aan het domein van de seculiere historici. Hun destructieve werk aan deze chronologie?n heeft het geloof van velen omvergeworpen. Het wordt hoog tijd dat deze bijbelse grond wordt terug geclaimd. Als we de getallen in de chronologie?n van de Bijbel al niet kunnen vertrouwen, waarom zouden we dan wel de woorden die tussen de nummers staan vertrouwen?
Welke limiet wil je stellen aan je ongeloof?

De Bijbel en chronologie

Tijdlijn van de zondvloed tot de vestiging van Babylon, Egypte and Griekenland

Er worden vandaag de dag drie algemene fouten gemaakt met de bijbelse chronologie. Ten eerste zijn er mensen die op de Bijbel neerkijken en de chronologische gegevens, geheel negeren. De oude seculiere schrijvers die in dit artikel geciteerd worden ondersteunen de accuraatheid van de gegevens in de Bijbel, welke op feiten gebaseerd is, geen mythen zoals veel mensen geloven.

Ten tweede zijn er mensen die periode van het verdeelde koninkrijk willen verkorten. Edwin Thiele 1 is de belangrijkste verdediger hiervan. Thiele gebruikt de gefragmenteerde Assyrische chronologie uit de periode van het verdeelde koninkrijk van ongeveer 50 jaar, om zo de speculatieve data van Assyri? in te passen. Maar dit zou betekenen dat Babylon ver voor Peleg en de Toren van Babel gesticht zou zijn!

Ten derde, zijn er mensen die de bijbelse chronologie willen verlengen. Een van de eersten hiermee waren die rabbijnen in Egypte, die in the derde eeuw NC, de Hebreeuwse Bijbel naar het Grieks vertaalden om zo de Septuagint (LXX) te produceren. Zij voegden eigenmachtig ongeveer 700 jaar toe aan de bijbelse chronologie voor de periode tussen Noach en Abraham. Dit om het in overeenstemming te brengen met het werk van Manetho. Als datgene wat ze gedaan hadden, correct was geweest, dan zou Peleg allang dood geweest zijn (evenals het merendeel van de leiders bij de verspreiding van de volkeren) voor de spraakverwarring bij de Toren van Babel plaatsvond.

Evenals de vertalers van de LXX, doen vandaag veel moderne bijbelse archeologen hetzelfde, en zijn daarmee net zo schuldig. Zoals de LXX vertalers luisterden naar de sprookjes die de Egyptische priesters hen vertelden, zo volgen de moderne bijbelgeleerden de vergelijkbare verhaaltjes van de seculiere historici en archeologen die de grondlegging van Babel en Egypte duizenden jaren naar achteren proberen te drukken.2

 


Referenties en aantekeningen

  1. Thiele E., The Mysterious Numbers of the Hebrew Kings, Kregel, Grand Rapids, MI, 1994. Het meest raadselachtige van zijn werk is de manier waarop hij omging met de Hebreeuwse cijfers om ze in overeenstemming te brengen met de Assyrische chronologie. Er werd maar weinig moeite gedaan om de Assyrische chronologie in te passen in de bijbelse chronologie.
  2. Merrill F. Unger, Archaeology and the Old Testament, Zondervan, Grand Rapids, MI, 1954. Op bladzijde 84 verklaard hij dat Egypte dateert tot ongeveer 5000 v. CHR.. Op blz. 97 verklaard hij dat Susa vlakbij Babylon dateert tot ongeveer 4000 v. CHR.. Daar de bijbelse datum voor de zondvloed 2349 v. CHR. is, is de vraag; hoe deze mensen het water zo lang konden weerstaan? Hoewel dit boek al in 1954 gepubliceerd was, zijn die opvattingen nog altijd terug te vinden in de nieuwere werken die bijbelse archeologie aanpakken. De situatie hieromtrent is de laatste 50 jaar alleen maar erger geworden, zeker niet beter. Unger is een zeer conservatief en gerespecteerd bijbelgeleerde. Als hij misleid kan worden, hoeveel temeer moeten wij dan vandaag de dag oppassen wanneer er zoveel meer dwaalleren in aantocht zijn?

Larry Pierce is gepensioneerd en publiceert bijbels gerelateerd materiaal als een van zijn hobby?s en beleeft plezier aan de studie van oude geschiedenis. Hij en zijn vrouw Marion wonen in Winterbourne Ontario, VS.

Zie ook het artikel De zestien kleinzonen van Noach voor meer informatie over de verspreiding vanuit Babel.

 


Referenties en aantekeningen

[1] Baumgardner, J., Probing the earth?s deep places, Creation 19(3):40?43, 1997; Snelling, A.A., Plate Tectonics: Have the continents really moved apart? TJ 9(1):12?20, 1995.
[2] Ussher J., Annales Veteris Testamenti, Flesher and Sadler, London, p. 5, 1654. (Dit is een Latijns werk. Ik ben een Engelse vertaling aan het voorbereiden, welke rond september 2000 klaar moet zijn voor publicatie. Het paragraaf nummer voor deze voetnoot is 49 in dat gereviseerde werk).
[3] Ref 2, p. 5, of paragraaf 51 in het gereviseerde werk.
[4] Zelfs nu, noemen Egyptenaren hun land Mizr.
[5] Ref. 2, p. 6, of paragraaf 54 in het gereviseerde werk.
[6] Eusebius, Chronici Canones, Humphredurn Milford, London, Preface pp. 1?14, 1923. (Deze Latijnse kopie was bereid door Johannes Knight Fotheringham).
[7] Manetho, The Book of Sothis, Harvard Press, Cambridge, MA, p. 239. (Loeb Classical Library 350). Manetho was het slachtoffer van de vele Egyptische fabelen bij het construeren van zijn Egyptische chronologie. De Egyptenaren plaatste de zondvloed en de geboorte van Peleg veel vroeger dan de Bijbel, maar verbonden desondanks de gebeurtenis van Babel met de geboorte van Peleg.
[8] Ussher leidde af, dat de verdeling van de aarde inhield dat ten tijde van de geboorte van Peleg, Noach het land verdeelde onder zijn kleinkinderen. Zij trokken vervolgens naar Sinear, waar zij een plan beraamde om hun verspreiding te verhinderen (zoals God eerder had bevolen aan Noach) door een stad en toren van Babel te bouwen. God verijdelde dit plan met de spraakverwarring, gevolgd door de verspreiding van de volken.

Originele Engelse tekst op: http://www.answersingenesis.org/creation/v22/i1/peleg.asp

DELEN
Vorig artikelSpraakverwarring
Volgend artikelWaar kwam Ka?ns vrouw vandaan?
Larry Pierce is een auteur die enkele artikelen voor de Journal of Creation heeft geschreven.