Hebben we echt het Woord van God?

congerdesign / Pixabay

Sceptici houden ervan christenen uit te dagen met opmerkingen als: ?De Bijbel is gewoon een door mensen geschreven boek.??Ze beweren ook dat we vandaag de dag alleen maar kopie?n van kopie?n van kopie?n van de originele tekst hebben, dus we zouden geen idee hebben wat het origineel mogelijk heeft gezegd.?Hoewel het waar is dat we geen autografen (originele exemplaren) meer hebben, onthult hun commentaar onwetendheid ten aanzien van de discipline van de tekstkritiek.?Tekstkritiek is een volwaardige wetenschap waarin verschillende oude manuscripten van een bepaald werk worden vergeleken om tot een hoogstwaarschijnlijke originele tekst te komen.

Vandaag de dag hebben we meer informatie dan ooit tevoren in de moderne geschiedenis die de tekst van de Bijbel ondersteunt, en deze neemt alleen maar toe omdat er voortdurend nieuwe manuscripten van het Nieuwe Testament ontdekt worden.

Deze manuscripten?bevestigen?dat de tekst van de Bijbel op betrouwbare wijze is doorgegeven.?Het team van NT-tekstcriticus Daniel Wallace,1 bijvoorbeeld, reist de wereld rond om digitale opnames van bekende manuscripten te maken om ze zodoende te bewaren voor toekomstige generaties.?Sommigen bevinden zich in afgelegen kloosters en tot hun verrassing vinden zij, wanneer zij deze locaties bezoeken, vaak nog meer waar ze het bestaan niet van wisten.

We hebben ‘een beschamende rijkdom’

Vandaag de dag hebben we meer informatie dan ooit tevoren in de moderne geschiedenis die de tekst van de Bijbel ondersteunt
Er zijn bijna zesduizend handgeschreven manuscripten van het Griekse NT? er waren destijds natuurlijk geen kopieermachines.?Kopieerders, schriftgeleerden genaamd, besteedden veel zorg aan het reproduceren van teksten, omdat ze er van overtuigd waren dat ze met Gods Woord omgingen.?Deze kopie?n vari?ren van zeer vroege papyrusfragmenten tot middeleeuwse manuscripten.?Voorzichtigheidshalve wordt aangenomen dat ze er nog een duizendtal zullen vinden in landen die vanwege geopolitieke redenen momenteel moeilijk te bereiken zijn.1

Er zijn vijf- tot tienduizend manuscripten in andere oude talen.1?Daarnaast bestaan er ??ook verscheidene lectionaria (documenten die kalendrische lezingen van de Bijbel bevatten), en?meer dan een miljoen?Bijbelcitaten van kerkvaders (genoeg om ?vrijwel het hele Nieuwe Testament vele malen te reproduceren?1).?Dit alles bij elkaar genomen, hebben we een hoeveelheid bewijsmateriaal dat veel jonger (t.o.v. de gebeurtenissen) en groter is dan enig ander werk uit de antieke literatuur.

Denk ter vergelijking aan het meest beproefde niet-Bijbelse antieke literaire werk: de?Ilias van?Homerus.?Er zijn ongeveer 1750 exemplaren van de?Ilias?van Homerus,2 ?waarvan de vroegste uit de derde eeuw voor Christus stamt, ongeveer 500 jaar later dan, naar men aanneemt, het voor het eerst tot stand gekomen is!3

Het Nieuwe Testament werd op betrouwbare wijze gekopieerd

Er zijn ongeveer 140.000 woorden in het NT en ongeveer 400.000 varianten (variaties in tekst of spelling tussen manuscripten).?Dat brengt sceptici ertoe te beweren dat er meer varianten dan woorden in het NT zijn.?Maar:

  1. Er zijn zoveel varianten omdat er zoveel exemplaren van het NT zijn.?Hoe meer exemplaren, hoe meer varianten je zult hebben.
  2. Het belangrijkste om op te merken is dat 99% van de varianten de betekenis van de tekst niet veranderen?het zijn spelfouten of verschillen in woordvolgorde.
Dit alles bij elkaar genomen, hebben we een hoeveelheid bewijsmateriaal dat veel jonger en groter is dan enig ander werk uit de oude literatuur
Een groot aantal varianten is niet?re?el.?Dat wil zeggen dat niemand denkt dat ze origineel zijn (bijvoorbeeld spelfouten, of dat een zeer laat manuscript een volledig unieke lezing heeft die geen van de andere 6.000 manuscripten vermeldt).1

Net zoals bij het plotten van waar en wanneer een mutatie voor het eerst in een genoom verscheen, kunnen tekstcritici varianten in hun oorspronkelijke verschijningsvorm in de bestaande verslaglegging traceren.?Dus, als we de vele, vele varianten ?uitzeven?, kunnen we erop vertrouwen dat onze Bijbel laat zien wat God ge?nspireerd heeft.?Bovendien berust de essentie van het christelijk geloof niet op ??n vers, dus wordt de essentie van het christelijk geloof niet door ??n van deze varianten uitgedaagd.

Je kunt erop vertrouwen dat God Zijn Woord heeft bewaard!

Dit is een opwindende tijd om een ??Bijbelgelovige te zijn.?We hebben meer wetenschappelijk en archeologisch bewijs om de nauwkeurigheid van de Bijbel te ondersteunen dan ooit in de geschiedenis van de kerk.?En we hebben nu meer ondersteuning van manuscripten dan ooit tevoren.?Sommigen die dit soort bewijs voor de eerste keer horen, hebben de wijze die God verkoos om Zijn Woord te bewaren misschien verkeerd begrepen en kunnen zich er zelfs ongemakkelijk bij voelen.?Maar in het licht van toenemende sceptische aanvallen is het belangrijker dan ooit om de basis voor ons vertrouwen in Gods Woord te begrijpen.

 

Referenties en noten

  1. Zie Wallace, D., Did the early scribes corrupt the New Testament? 2012; Youtube.com/watch?v=wiWKifMu6f8.
  2. Clay, J., The bibliographical test updated, equip.org, 1 October 2013.
  3. Homer in print: the transmission and reception of Homer?s works; The University of Chicago Library, lib.uchicago.edu.